Engelen

Veel mensen, ook christenen, zijn er heilig van overtuigd dat kwade geesten, geval­len engelen, grote invloed hebben op het denken en hande­len van de mens.
Er zijn echter weinigen die ervan overtuigd zijn, dat goede geesten, enge­len, een belangrij­ke rol spelen in het leven van de christen.
Er staat in de Bijbel veel geschreven over de bediening van engelen. Toch praten velen meer over demonische en occulte mach­ten dan over enge­len. Er komen steeds meer boeken uit over satan en het occul­tis­me. De jeugd toont steeds meer interesse voor dit rijk van de duisternis. Het wordt echter tijd dat mensen gaan inzien en geloven dat er meer goede geesten, engelen, zijn, dan kwade geesten.

Engelen zijn dienende geesten. In Hebreeën 1 vers 14 lezen wij:“Zijn niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven?”
Engelen worden nog steeds uitgezonden door de Heer om te dienen hen die rechtvaar­dig leven en dus het heil zullen beërven. Ze waren zeer actief in bijbelse tijden en waarom zouden ze nu niet meer actief zijn?

Handelingen 5 vers 19:
“Maar de engel des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten…”

         Een engel opende de deuren.

Handelingen 8 vers 26:
“En een engel des Heren sprak tot Filip­pus en zei­de: Sta op en ga tegen de middag de weg op, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is een­zaam…”

         Een engel sprak tot Filippus.

Handelingen 10 vers 3 t/m 6:
“Hij zag in een gezicht, omstreeks het negende uur van de dag, duidelijk een engel Gods bij zich bin­nenkomen en tot hem zeg­gen: Corne­lius! Hij staar­de hem aan en werd zeer be­vreesd en zeide : Wat is er, heer! En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis geko­men. En nu, zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijge­naamd wordt Pe­trus:…”

         De engel gaf Cornelius een opdracht.

Er zijn nog meer teksten in de Bijbel, die handelen over de plaats die enge­len innemen in het leven van de gelovigen en innamen in het leven van de Here Jezus toen Hij op aarde was. Wij moeten ten volle besef­fen dat God ook engelen gesteld heeft om ons te dienen. Enge­len zijn ook nu nog actief in het leven van de gelovigen.

share