Vasten is belangrijk

Vasten is belangrijk in de geestelijke strijd. Het vasten, zoals bedoeld in de Bijbel, geeft kracht en is in combinatie met gebed een machtig wapen voor de gelovige.
Vasten is vooral in deze tijd noodzakelijk. Vaak is het bidden alleen niet voldoende. Het moet gepaard gaan met vasten. Het is bijvoorbeeld goed om bij langdurige strijd over te gaan tot bidden en vasten.
De Here was zich ervan bewust dat de kinderen Gods het vasten nodig zouden hebben. “Er zullen echter dagen komen… en dan zullen zij vasten.” Mattheüs 9:15-17.

Vasten heeft vooral te maken met verootmoediging. Het woord vasten betekent onder andere: de ziel verootmoedigen. “…in de zevende maand op de tiende der maand zult gij u verootmoedigen en generlei werk doen,” Leviticus 16:29.

Het verootmoedigen zien wij ook bij Achab: “Zodra Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn klederen, deed een rouwgewaad om zijn lichaam en vastte;” 1 Koningen 21:27.

Toen Achab hoorde over het oordeel welke hem vanwege zijn zonden zou treffen, scheurde hij zijn klederen en verootmoedigde zich door te vasten. Het antwoord van de Here bleef niet uit: “Toen kwam het woord des Heren tot de Tisbiet Elia: Hebt gij gezien, dat Achab zich voor Mij verootmoedigd heeft? Omdat hij zich voor Mij verootmoedigd heeft, zal ik het onheil in zijn dagen niet doen komen; “ 1 Koningen 21:28-29.
David weende onder het vasten. Dit wenen heeft te maken met berouw en verootmoediging. Zie Psalm 69:11.

Verootmoedigen is zich vernederen voor het aangezicht van God. Wij erkennen dat wij niets zijn zonder de Heer. Ook doen wij belijdenis van onze schuld en leggen onszelf op het altaar. Wij buigen voor de wil van God. Het is goed dat kinderen Gods zich vernederen voor Gods aangezicht.

Iemand die God wil dienen en geen overwinning kan hebben over de zonde, kan besluiten om te vasten, zich te verootmoedigen. Zo iemand, die één of meerdere dagen vast, zal kracht ontvangen in de geestelijke strijd. De Bijbel zegt: “Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.” Jacobus 4:10.

Verootmoediging is als het ware het offeren van de persoonlijke wil. Hierdoor krijgt het vasten grote waarde en de bevestiging dat het vasten heel belangrijk is.

share