Profeten

Profeten zijn belangrijke mensen voor de gemeente. In het Oude Verbond waren zij de woordvoerders van God. Ze brachten de woorden Gods naar de mensen. Duidelijk is, dat de woorden van de profeten niet altijd leuk waren voor het oor van de mensen.
De profeten moesten het volk terechtwijzen. Verder moesten ze profetische woorden over de toekomst aan het volk doorgeven, zodat zij op de hoogte waren van de toekomstige zaken en plannen van God.
Sommige profeten waren niet van God en brachten het volk op een dwaalspoor. Ze hielden zich bezig met complottheorieën. Ze spraken het volk naar de mond en spraken wat de mensen graag wilden horen.

De ware profeten hoorden van God en brachten de boodschap onverkort en waren onbevreesd voor mensen. Het was voor hen niet belangrijk wat de mensen zouden zeggen of denken.

Zijn er nog steeds profeten of is alles teruggebracht tot de gave van profetie? Bij de gave van profetie spreken we vermanend, stichtend en bemoedigend (1 Corinthe 14), maar nooit over de toekomstplannen van God met iemand. Dat onderdeel wordt door sommigen wel betrokken bij de geestelijke gave van profetie. Dat is mijns inziens onterecht. We moeten profetie gebruiken waarvoor het bedoeld is.

Er zijn ook profeten in het Nieuwe Verbond. Ik citeer wat in het Nieuwe Testament staat over de bedieningen. In de charismatische kerk zeggen we de vijfvoudige bediening.
Dat staat in Epheze 4 – 11: “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
12  om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
13  totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.”

Het gaat dus om apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. OOK PROFETEN.

Deze profeten zijn predikers, woordvoerders van God, want ook zij moeten de heiligen toerusten tot dienstbetoon, de gemeente opbouwen (vers 12).

share