Pleiten

Ik ben God dankbaar dat heel veel gelovigen zich in liefde uitstrekken naar elkaar. Ze nemen het op voor hun broeder en zuster en praten niet negatief over de broeder en zuster.

Toch zijn er kinderen Gods in deze wereld die het gemakkelijk vinden om de ander af te vallen en aan te klagen. Het negatief spreken over anderen wordt door hen als de normaalste zaak van de wereld beschouwd. Men gaat er vanuit dat het geen kwaad kan “als het maar de waarheid is”. De “negatieve” waarheid kan tot schade leiden. Iedere keer als iemand negatief spreekt over een ander, is die in feite bezig de ander aan te klagen. Tevens zegt men dan zonder woorden dat hij beter is dan die ander. Gelovigen die anderen aanklagen door negatief over hen te spreken, vertonen een grote overeenkomst met de duivel. Al bezoeken ze de kerk regelmatig, ze zijn na-apers van de tegenstander.

De duivel wordt de aanklager van de broeders genoemd en een ieder die negatief spreekt over zijn broeder of zuster, doet wat de vijand dagelijks doet. Staan ze er wel bij stil wat ze de medegelovigen en de gemeente aandoen door elkaar af te vallen en aan te klagen? Wie dat doet, is niet in het licht maar in de duisternis.

De Heilige Geest daarentegen pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Goddank is het pleiten van de Heilige Geest krachtiger dan al die aanklachten van de vijand en die negatief sprekende gelovigen. Steeds weer als we in de fout gaan en er berouw van hebben, is daar de Here Die voor ons pleit. Hij klaagt ons niet aan en zegt niet: “Alweer diezelfde fout”, maar Hij pleit krachtig voor ons en vergeeft ons veelvuldig. Daarom moet een ieder wijken van het kwade en niet uw broeder of zuster aanklagen, maar bidden voor elkaar.

Een gemeente waar gelovigen zich niet laten beheersen door kwaadsprekerij, maar het juist opnemen voor elkaar, zal een plaats zijn waar verwonde zielen en gebrokenen van hart genezing ontvangen en tot rust komen. De Heer verlangt ernaar dat het huis waar Zijn kinderen samenkomen, een huis is van liefde, van aanvaarding, van vergevingsgezindheid.

share