Wees sterk en moedig!

Sommigen hebben de neiging om in tijden van tegenspoed het hoofd te laten hangen en hun denken te laten beïnvloeden door een gevoel van hopeloosheid. Ze zien het dan helemaal niet zitten, zelfs de hemel schijnt van koper te zijn en door deze ontmoedigde houding kunnen de gebeurtenissen soms ook echt uit de hand lopen. Als we niet leren ons sterk en moedig op te stellen en de Here te vertrouwen voor de uitkomst, zullen we verliezers zijn en de ene nederlaag na de andere te verduren krijgen. We zullen een gemakkelijke prooi zijn in de handen van de tegenstander. Als we ons daarentegen strijdvaardig opstellen, wetende dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn, zal de tegenstander zijn pogingen om ons te vernietigen heel gauw staken. Als we de Heer Jezus aanroepen, zal Hij ons horen en ons sterken in de strijd. Gods Woord zegt in Spreuken 24:10:”Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw.”

We moeten ervoor waken dat we ons leven niet laten beheersen door de omstandigheden en depressieve gedachten. We moeten sterk staan en de zaken moedig het hoofd bieden, willen we niet in nog grotere moeilijkheden geraken. Iemand die in de benauwdheid de strijd opgeeft, zal heen en weer geslingerd worden onder invloed van angst en vrees en de kracht om op te staan en verder te gaan, missen. Men krijgt een leeg gevoel van binnen en het lijkt alsof letterlijk alles tegenzit. Men heeft geen zin meer in eten en nog minder in werken. Kortom, men raakt de zin van het leven kwijt.

Een slappe houding in moeilijke tijden, kan de situatie alleen maar verergeren. De tegenstander zal uw zwakte benutten om steeds meer terrein te winnen en zijn aanvallen zullen steeds brutaler worden. Wees daarom waakzaam en let op uw zaak. Laat iedere aanval van de vijand, iedere hobbel op uw levensweg voor u het teken zijn om de strijdbare klederen aan te trekken, het zwaard des Geestes ter hand te nemen en sterk te staan. De overwinning is voor die mensen, die in benauwde en moeilijke tijden opspringen en het Woord van God belijden met lofprijzing en aanbidding.

Ik moet hierbij denken aan de apostel Paulus, die zelfs onder de moeilijkste omstandigheden niet klein te krijgen was. Zelfs terwijl hij en Silas in gevangenschap verkeerden, hun voeten zorgvuldig in het blok gesloten, zongen ze Gods lof. Ze verspilden geen tijd met geklaag en gemor over de vraag of er wel een God bestond. Nee, voor hen was het een vaststaand feit dat God hen door elke strijd heen zou leiden. Ze vertrouwden volkomen op hun God en hun vertrouwen werd niet beschaamd. Op wonderlijke wijze werden ze uit deze pijnlijke situatie gered.

Laat ons belijden en geloven dat we in moeilijke tijden flink en dapper zullen zijn en ons volkomen afhankelijk opstellen van de leiding van de Heilige Geest. We zullen, door Gods genade, niet opgeven en niet verslappen in de dingen van de Here. We zullen moedig het Woord van God belijden en sterk staan, want we zijn meer dan overwinnaars door Hem Die ons kracht geeft!

share