De Heilige Geest in ons midden

Eén van de belangrijkste gebeden van onze Here Jezus, is Zijn gebed tot de Vader waarbij Hij bidt dat de Vader een andere Trooster zal geven om tot in eeuwigheid bij ons te zijn. Dat gebed van de Heer heeft grote invloed op de Gemeente van Christus en op het persoonlijke leven van de gelovige. De invloed van dit gebed strekt zich ook uit tot de gehele wereld, want die andere Trooster overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Waar zouden we staan als de Heer de wereld verlaten had en de Vader niet gevraagd had de andere Trooster, de Heilige Geest, te zenden? Duidelijk is, dat de Heilige Geest heel belangrijk is in het gemeenteleven en in ons persoonlijke leven. Hij is heel belangrijk in de bekering van zondaren. Vermeldenswaard is dat Hij, de Heilige Geest, ons de weg tot de volle waarheid wijst. Hij verkondigt ons de toekomst, Hij onderwijst ons, Hij geeft ons de gaven en de negenvoudige vrucht.

De Heilige Geest is de Leider van de Gemeente, het middelpunt van de Gemeente. Zonder Hem kunnen de bedieningen niet adequaat functioneren. Zonder Hem heeft evangeliseren geen zin, want Hij overtuigt van zonde. Zonder Hem is er geen Bijbelse gemeente. We weten dat de Gemeente begon bij de uitstorting van de Heilige Geest op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem. De 120 discipelen werden vervuld met de Heilige Geest en spraken in nieuwe tongen. Het eerste werk van de Heilige Geest werd zichtbaar bij de prediking van de apostel Petrus. Er kwamen 3000 Joden tot bekering. In één dag groeide de gemeente van 120 naar 3120 mensen, door de inbreng van de Heilige Geest.

De grote uitdaging van de kinderen Gods is, inzien en erkennen dat de Heilige Geest de plaatsvervanger is van de Heer Jezus en dat Hij door middelvan de Gemeente, grote en krachtige dingen wil doen.

Teksten
Johannes 14:15-17
Johannes 16: 5-14

share