Vervolging

Denk aan wat Ik heb gezegd: ‘Een dienaar is niet belangrijker dan zijn heer.’ Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen;” Johannes 15:20. Vervolging is verbonden aan het christen-zijn. We weten dat de Heer tijdens Zijn aardse leven op velerlei wijze vervolgd is, onder andere door te trachten Hem te doden. De godsdienstige leiders stelden Hem strijdvragen om iets tegen Hem te vinden om Hem aan te klagen. Er werden leugens over Hem verteld. Het leven van de Heer was een aaneenschakeling van problemen met godsdienstige leiders. We kunnen gerust praten over vervolgingen. De leiders van de kerk en de seculiere wereld zagen in Hem een bedreiging. Bij Zijn geboorte voelde koning Herodes zich bedreigd en doodde vanwege Hem duizenden jongetjes. De baby Jezus was in groot gevaar en Zijn vader Jozef vluchtte naar Egypte. Kerkelijke leiders waren steeds bezig Hem monddood te maken.

Ook in de eerste gemeente hebben ze het kinderen Gods moeilijk gemaakt. De strijd en vervolgingen van de gelovigen kwamen van de godsdienstige mensen. De kinderen Gods werden weggejaagd uit Jeruzalem, verstrooid. De vervolgingen waren zeer ernstig.

Handelingen 8:1 – Er ontstond in die dagen een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.”  In vers 3 staat: “En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis.”

Wat een tijd. Wat een vervolging. Wat een strijd voor de kinderen van God. De tijden zijn niet veranderd, want vanaf toen tot op de dag van vandaag worden christenen in diverse landen vervolgd. Onlangs verscheen van “Open Doors” een lijst van 50 landen waar christenen vervolgd worden. Aan de top van die lijst staat Afghanistan. We horen veel over Afghanistan in de media, onder andere over de Taliban, maar niet over de vervolgde christenen.  

“Open Doors” noemde een aantal landen, maar het is duidelijk dat christenen in alle landen van de wereld vervolgd worden. Misschien niet zo erg als in de eerste gemeente en Afghanistan, maar het wordt ons overal min of meer moeilijk gemaakt. Er worden wetten aangenomen die tegen onze geloofsbeleving indruisen. We worden soms verhinderd ons geloof te verkondigen. Over bepaalde zaken mogen we bijvoorbeeld in Nederland niet openlijk praten. Ik zou zo meer voorbeelden kunnen benoemen.

 Het is duidelijk dat de Heer ons heeft voorbereid. De Heer zei: ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen. Een christen moet weten dat er vervolging zal zijn. Een christen, ook van de 21eeeuw, zal en kan vervolgd worden en dat niet alleen in Afghanistan, maar ook in Nederland.

share