Het Evangelie brengen

Onze Heiland heeft met één van zijn belangrijkste toespraken duidelijk willen maken, dat bepaalde zaken bepalend waren voor Zijn komst op aarde. We weten dat de Heer geboren werd in Bethlehem om ons te redden van de zonde. Redding van de zonde leidt naar het leven met God, niet alleen in dit leven, maar ook en vooral naar het leven na dit leven. Voor ons is dat het eeuwige leven.

In het evangelie naar Johannes lezen we, dat de Here Jezus een grote kerkleider onderwees, vermaande en met hem sprak over de wedergeboorte. Dat is de geestelijke geboorte, de tweede geboorte. Het kostte volharding van de Heer om deze man, die Nicodemus heette, te overtuigen van de nieuwe geboorte. Hij wilde hem bekeren tot de nieuwe geboorte om het Koninkrijk Gods binnen te kunnen gaan. Eenvoudig gezegd, dat Nicodemus als nieuw mens het eeuwige leven zou ontvangen, de hemel zou binnengaan als de tijd daar was.

De Heiland zei tegen deze kerkleider dat God de wereld zo heeft liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). Hij predikte het reddingsplan van God voor de mens. Anders gezegd, Hij predikte dat mensen verlost konden worden van de zonde, de nieuwe geboorte of wedergeboorte konden ontvangen en het eeuwige leven en de hemel zouden beërven. Het Evangelie in een notendop.

Dat was de eerste toespraak van de Heer, gericht tot een grote kerkleider. Een toespraak over het Evangelie dat gaat over de redding van mensen om het eeuwige leven te ontvangen. Dat is de voornaamste boodschap die de Heer kwam brengen. Op weg naar het eeuwige leven heeft Hij ons geleerd te blijven op de smalle weg en de brede weg te verlaten, om toegewijd te zijn aan Hem, elkander lief te hebben en indien nodig te vergeven. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor nu en later.

In deze tijd waarin veel mensen overlijden, men spreekt zelfs van oversterfte, is het van belang dat mensen tot bekering komen en weten dat er dan leven is na dit leven. De liefdevolle Vader heeft Zijn eniggeboren Zoon gezonden met het Evangelie, de blijde boodschap, opdat velen het eeuwige leven zullen ontvangen.

share