Boze engelen

Een belangrijk onderdeel in de bediening van de Heer Jezus op aarde was  gericht tegen de boze engelen. Deze boze engelen, meer bekend als boze geesten, waren uit de hemel geworpen door onze hemelse Vader. Satan werd hoogmoedig en wilde als God zijn. Hij wilde gelijk aan God zijn, maar God is God en niemand anders. De Vader greep in en wierp satan uit de hemel. Met hem ging een derde van de engelen mee, twee derde is bij God, de Vader, gebleven. Deze boze engelen gaan nu tekeer op aarde en vallen mensen aan. De tegenstander tracht ook mensen aan te vallen die van God zijn. De trawanten van de duivel hebben een strategie uitgedacht. Ze willen van de aarde die God geschapen heeft een puinhoop maken. Dat is hen deels gelukt. Hoe gaan zij te werk? Zij nemen bezit van mensen en via mensen doen zij verschrikkelijke dingen. Veel mensen zijn bezet door boze geesten.

Dat is een reden waarom de Heer heel snel in Zijn bediening strijd voerde tegen de boze kwade machten, de gevallen engelen. Het Woord zegt dat Hij hen door Zijn woord uitdreef. Hij bestrafte hen. Hij gaf ons volmacht om boze geesten uit te drijven. Zie Markus 16:17. “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,”

Een belangrijk deel van het werk van de Heer was, om naast Zijn befaamde predikingen en leringen, boze geesten uit te drijven en zieken te genezen. De meeste zieken die Hij genas, waren overweldigd door de duivel. Handelingen 10 vers 38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.”

De Heer Jezus is gekomen op aarde om de werken van de duivel te verbreken. Hij heeft de vijand overwonnen door Zijn kruisdood en opstanding en Hij heeft ons macht gegeven, gedelegeerde macht, tegen de legermacht van de vijand. Die vijand is satan: Lucas 10 vers 19.

De Heer was zo verbolgen over de brutaliteit van de tegenstander, dat Hij tijdens Zijn aardse leven en bediening Zijn kracht en wapens heeft ingezet om die boze engelen uit mensen te werpen. Nu, in deze tijd, heeft Hij ons macht gegeven omin Zijn Naam boze engelen uit te drijven. In Zijn Naam wil zeggen, met de autoriteit die Hij ons gegeven heeft. Goddank dat veel kinderen Gods die uitdaging en opdracht aanvaard hebben. Helaas zijn er velen die deze opdracht van de Heiland niet uitvoeren en een groot aantal gelooft zelfs niet in het uitdrijven van demonen. Dat is triest.

De opdracht van de Heer Jezus Christus blijft: IN MIJN NAAM ZULT U BOZE GEESTEN UITDRIJVEN.

share