Leven en dood

Mijn meest gebruikte Bijbeltekst bij rouwdiensten komt uit Johannes 11 vers 25. Ik citeer uit de NBG- vertaling: “Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?”
In de BasisBijbel staat het zo:”IK BEN de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is.”

De Heer maakt heel duidelijk dat de dood niet de overhand heeft in het leven van de gelovige. In ons leven heeft het Leven de macht.
Al bij het begin van de aardse bediening van de Heer, Hij was toen 30 jaar oud, proclameerde Hij het leven. Hij verkondigde het eeuwig leven. Het eeuwig leven ontneemt de dood haar macht en zegt nadrukkelijk aan de gelovige dat hij eeuwig blijft leven. Dus ook na de eerste dood, wanneer het lichaam niet verder kan.

Ik citeer wederom, maar nu uit Johannes 3:16 (NBG-vertaling): “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”
In de Bijbel in Gewone Taal staat het aldus:” Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.”

Geloven wij dat? Durven wij deze woorden uit de mond van Jezus, de Heiland der wereld, te geloven, of willen wij eerder geloven dat na de dood alles over is? Dus dat de dood het einde is? Er is  leven na de dood. De dood is niet het einde.
We moeten beseffen dat de dood er is. Voor ons is de dood niet het einde van het leven, maar de overgang naar een hoger leven, of het doorgaan met het leven, maar danniet meer in deze aardse tent.

We hebben ontdekt uit het Woord dat onze aardse tent wordt vervangen door een gebouw van God. Zie 2 Korinthe 5 vers 1 (NBG): ” Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.
Zie ook deze tekst in de BasisBijbel: ” Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent(= ons lichaam) zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis, dat niet door mensen is gemaakt(= ons hemelse lichaam).

Deze overdenking maakt duidelijk, dat wederomgeboren kinderen Gods niet bang hoeven te zijn voor de dood. Wij blijven altijd leven. Wij leven in deze wereld in een aardse tent en als deze aardse tent is afgebroken door de eerste dood, krijgen wij een gebouw van God, een eeuwig huis.

share