Rein van hart

We kunnen de mensen die God dienen in drie belangrijke groepen onderverdelen.
De eerste groep richt zich op de innerlijke reiniging, de reiniging van het hart. Mensen kunnen dat niet zien, zijzelf en de Here God kunnen dat zien. Niemand kan voor God schijnheilig doen. God doorgrondt ons en weet alles van ons. Voor onze medemensen kunnen we heilig doen, maar voor onze God moeten we heilig zijn.
De Here God kent ons of we dat leuk vinden of niet. Psalmen 139:2 “Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, MET AL MIJN WEGEN ZIJT GIJ VERTROUWD.”

De tweede groep is alleen bezig met de uiterlijke reiniging. Dat is goed, maar niet voldoende. Men is meer bezig met het behagen van mensen, (alleen) bezig met de uiterlijke zaken, zodat mensen zeggen en denken dat ze heilig zijn. De derde groep is steeds bezig met beide en dat is wat onze Heiland wil, de innerlijke én uiterlijke reiniging.
In de eerste Bergrede richt de Heer zich eigenlijk tot de eerste groep. Hij zegt in Matthëus 5:8: “Zalig zijn de reinen van hart want zij zullen God zien.” (NBG51).

Gelukkig zijn de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien.” (Het Boek). De reinen van hart, zijn rein van hart, leven als reinen van hart, zijn eerlijk en oprecht.
Psalm 24:4 gaat over de innerlijke en uiterlijke reiniging: “Die rein is van handen en zuiver van hart,”.

Kinderen Gods die rein van handen zijn, hebben een reine en godvrezende levenswandel (1 Petrus 3:2). Broeders en zusters en anderen moeten onze reine en godvrezende levenswandel kunnen zien, opmerken. Onze reine levenswandel moet zichtbaar zijn voor onze omgeving. Dat is mijn uitleg van rein van handen.  Rein van hart is alleen zichtbaar voor onszelf en de Here God. Dat is zuiver van hart. Beide zijn nodig.

De reine levenswandel moet het resultaat zijn van een rein hart. Zonder reinheid van hart heeft een reine levenswandel geen blijvend resultaat. We zullen dan voor een poos rein kunnen wandelen, maar als ons hart niet zuiver is, zullen we die wandel niet kunnen volhouden.
Een rein en zuiver hart, geeft reine handen (Psalm 24:4). Zoals men handen kan zien, zo kunnen we ook een reine levenswandel zien.

De Heer zegt dat de reinen van hart God zullen zien (Mattheus 5 vers 8). De reinen van hart nemen het Evangelie heel serieus en staan in de wil van God. Zij weten wat God wil. Dat lezen we in 1 Thessalonicenzen 4 vers 3: “Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij,” Wij mensen zien een reine levenswandel. De Here God ziet een zuiver hart.

ZONDER EEN REIN EN ZUIVER HART GEEN HEILIGING, ZIJN WE NIET APART GEZET VOOR DE DIENST VAN GOD.

share