De bedreigde wereld

Deze wereld dreigt in een grote crisis te raken. Meer dan ooit wordt gezinspeeld op het einde van deze aarde. Gaat de aarde ten onder? Komt er een einde aan het leven op aarde? Mensen van een Europees land hebben gedreigd met vernietiging van de aarde. Ze zeggen dat hun land genoeg vreselijke nucleaire wapens heeft om de wereld weg te vagen. Gemakshalve beseffen zij niet dat ook hun land dan niet meer zal bestaan.

Daarnaast zijn er nog levensbedreigende zaken die, als zij niet aangepakt worden, onze geliefde aardbodem in problemen kunnen brengen. Ik denk aan de klimaatcrisis, met als gevolg veel overstromingen in alle delen van de wereld, grote (bos) branden, orkanen en tornado’s.

De wereld denkt dat het zo een vaart niet zal lopen. Vooral die materialistische wereld moet er niet aan denken dat het weleens het einde van de wereld zou kunnen zijn. Wat moet er dan gebeuren met al hun bezittingen, al hun beleggingen, al hun grote auto’s enzovoorts. De mens is volop bezig met vergaren, zodat men helemaal niet bezig kan zijn dat het einde aan de deur zou kunnen kloppen.

De kinderen Gods houden zich bezig met de groei van hun gemeente, met hun bedieningen en een aantal kinderen Gods met de wederkomst van Jezus. Ze vragen zich vertwijfeld af of er ooit een einde aan de wereld komt.

Wordt het geen tijd dat wij even stilstaan bij enkele passages van de Bijbel over het einde der tijden?
Openbaring 21:1 – “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.”
Wat zegt deze tekst aan ons? Dat er ooit eens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt? Die tekst zegt ons ook, dat de eerste aarde voorbijgaat; niet meer zal bestaan.

De Bijbel spreekt ook over een atoomoorlog? Is dat het einde? Laten wij het profetisch woord over die verschrikkelijke oorlog lezen in Jesaja 13 vers 7-9 – “Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt.
Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de één ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haarzondaars te verdelgen.”

Eeuwen voordat men dacht aan atoom geweld, sprak de Bijbel er al over. Er wordt ook gesproken in het Woord over vreselijke dingen, angstwekkende verschijnselen, de gruwel der verwoesting, die plaats zullen vinden op aarde. Moeten wij bang zijn? Moeten wij ons nu al zorgen maken? Nu al vinden er verschrikkelijke rampen plaats in sommige delen van de wereld en niet alleen in Oekraïne.

Maar het einde van de wereld is het nog niet. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komen pas na het duizendjarig rijk zoals vermeld in Openbaring hoofdstuk 20. Bovendien geeft de Heer zelf een indicatie aan ons. Mattheus 24:14 – ”En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”

Het einde van de wereld wordt niet bepaald door Rusland en de heer Poetin. De aarde is niet van hen. De aarde is van God en al wat daarin is. Psalm 24:1: We zijn bezorgd om de toestand van de wereld, maar wij weten ook, dat de wereld nog lang niet aan zijn einde is. Dat bepaalt onze Here God. Waak en bid. Wees waakzaam. Leef een geheiligd en toegewijd leven en wordt vervuld met de Heilige Geest.

share