De Heilige Geest leeft

Het besef dat de Heilige Geest een zeer voorname plaats inneemt in het leven van de gelovige, gaat meer en meer leven onder predikers en gemeenteleden. Een gemeente zonder de bijstand van de Heilige Geest kan geen levensvatbaarheid hebben. We kunnen niet om Hem heen. Een gemeente zonder Hem is een gemeente zonder de tegenwoordigheid van Christus.

Een gemeente waar de Heilige Geest geen prominente plaats inneemt, is als een auto zonder benzine. Zij is gedoemd ten onder te gaan, aangezien zij gebouwd is op louter menselijke kennis en verstand. Voor het oog van de mens kan alles goed lijken te gaan, maar in werkelijkheid is zij van binnen dor en droog; er is geen groei. Alleen de Heilige Geest kan een diep werk in de geest van de mens tot stand brengen. Zonder Zijn tegenwoordigheid zullen de mensen door de meeslepende toespraken en andere uitingen slechts emotioneel aangeraakt worden. Ze zullen in de schaduw van de preek een zogenaamde verandering ondergaan, maar bij het verlaten van de kerk zullen de woorden en de Here vergeten zijn. Van een echte verandering en een diep verlangen naar de Here, Zijn Woord en het gebed zal er dan geen sprake meer zijn.

Evenals in de eerste gemeente, is de tegenwoordigheid van de Heilige Geest niet weg te denken uit onze gemeenten. De bijzondere plaats die Hij inneemt, werd duidelijk gemanifesteerd tijdens het verblijf van de Here Jezus op aarde. We zien Hem overal in actie, zoals bij de aankondiging van de geboorte van de Here Jezus, tijdens en na Zijn woestijntijd, tijdens Zijn bediening op aarde, bij de opstanding.

De kracht van de eerste gemeente was, dat de Heilige Geest alle ruimte kreeg om Zijn werk te doen:
Bij het aanstellen van mensen in de bediening. Handelingen 13:2:“Zonder Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.”Predikers werden door de Heilige Geest aangesteld en uitgezonden.
Bij de groei van de gemeente. Handelingen 9:31:“De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.”Zonder de Heilige Geest kan er geen sprake zijn van een gezonde groei.
Bij de tucht in de gemeente. De zonde van Ananias en Saffira werd openbaar gemaakt. Handelingen 5:3:“Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?”
Bij het bekendmaken van verborgenheden. Handelingen 11:15-17.

Er werd samengewerkt met de Heilige Geest.Handelingen 15:28:“Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke:”.

Alles wat de Heilige Geest in de eerste gemeente betekende voor de gelovigen, wil Hij ook heden ten dage voor ons betekenen en zelfs nog meer, maar dan moeten we wel beginnen het Woord van God te gehoorzamen, de Bijbel dagelijks te lezen en een gebedsrelatie met de Here op te bouwen. Zeer belangrijk is, dat we ons openstellen voor de gaven van de Heilige Geest. Zonder Hem kunnen we niets doen dat waarde heeft!

share