Bevrijding

Tijdens het leven van de Here Jezus op aarde, was het uitdrijven van boze geesten een van de voornaamste zaken die Hij deed. Hij kwam overal mensen tegen die bezet waren door allerlei onreine geesten. Ook waren er mensen die lichamelijke ongemakken ondervonden vanwege de invloed van onreine geesten. Nadat hij bijvoorbeeld de boze geest uit de doofstomme bezetene had gedreven, kon die mens weer horen en spreken. In veel van die gevallen was er een duidelijk verband te leggen tussen de inwoning van onreine geesten en de ziekten van de mensen. Wat dat betreft, zijn de tijden niet veranderd. Er lopen heden ten dage nog steeds mensen rond met diverse licha­melijke gebreken, die hun oorsprong vinden in het occulte verleden van de voorouders of van de persoon in kwestie zelf.

Hiermee wil ik niet beweren dat iedere ziekte aan de invloed van demonen toe te schrijven is. Er zijn zeker ook andere oorzaken aan te wijzen voor de lichamelijke ellende, waarin velen verkeren. Ik denk aan zaken, zoals het eten van voedsel dat verontreinigd is, luchtverontreiniging, ongezond eten en/of leven, zich te druk maken om diverse zaken, een moeilijke werksituatie, problemen in de familie, bitterheid, het niet kunnen vergeven. Allemaal zaken waardoor mensen ziek kunnen worden.

Waar ik echter wel op wil wijzen, is dat onreine geesten – en daar vallen alle boze geesten onder – nog steeds een oorzaak kunnen zijn van ziekte onder mensen.

Sommige mensen hebben last van boze geesten door zaken die de voorouders gedaan hebben. Door voorouders die occult bezig geweest zijn en boze geesten gediend hebben, kunnen hun kinderen achter­volgd  worden door geesten. Daarom kan het voorkomen dat mensen die helemaal niets van doen hebben of hebben gehad met “die wereld”, toch in problemen gekomen zijn door onverklaarbare zaken die in hun leven en hun gezin plaatsvinden. Zaken zoals angstige dromen en vrouwen die in hun slaap misbruikt worden door boze machten.

Weer anderen halen problemen in huis door, uit onwetendheid, naar plaatsen te gaan waar “geesten” gediend worden, zoals dat het geval is bij sommige culturele activiteiten. Activiteiten die niet veel met cultuur te maken hebben, maar hun oorsprong vinden in het occultisme.

En dan is er een andere groep die zelf om moeilijkheden vraagt, door zich bewust met occulte zaken in te laten.

De Bijbel zegt: “Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullen­de leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” (1 Petrus 5:8).

De duivel zoekt in de eerste plaats mensen die hem zoeken en zijn hulp inroepen. Hij is de grootste tegenstander van de mens, een dief, die erop uit is de mens te vernietigen. Het zal daarom juist erger worden met die mens die zijn hulp inroept via occulte handelingen.

Ik dank God dat de Here Jezus de vijand verslagen heeft en de autoriteit om boze geesten uit te drijven aan ons heeft gegeven. Het licht is namelijk sterker dan de duisternis.

De boze geesten MOETEN wijken voor de Naam van Jezus, maar dan moet het slachtoffer al die dingen die in verband gebracht kunnen worden met zijn of haar occulte verleden, wegdoen en loslaten, en dan zal uw getuigenis zijn: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36).

share