De eerste stap

Het Woord van God zegt in Johannes 1:12: “Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.”

Het aannemen van de Here houdt in, dat we ons bekeren van de duisternis tot het licht. We ontvangen vergeving van al onze zonden en worden kinderen van God, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. We staan er niet altijd bij stil wat een bijzonder voorrecht het is om een kind van God te mogen zijn, maar ook welk een grote verantwoordelijkheid dit met zich meebrengt. Wie een kind van God wil zijn, moet er daarom terdege rekening mee houden dat het leven knap moeilijk kan worden.

Zonder iets af te willen doen aan de geweldige kracht van het aannemen van de Here Jezus en de reiniging door Zijn bloed, wil ik stellen dat deze stap voor u slechts de eerste stap is. De eerste, misschien wel de belangrijkste, maar niet de enige stap. De daaropvolgende stappen zullen u voeren door enge poorten en langs smalle wegen, soms op bergen en dan weer in dalen. Bij het nemen van elk van deze stappen, zult u moeten leren u afhankelijk van de Here en van de kracht die er van Hem uitgaat op te stellen, want van mensen om u heen zult u veel tegenwerking ondervinden. Ze zullen hun uiterste best doen om u af te houden van de weg van de Here. Met lasterpraatjes en dergelijke zullen ze proberen u te ontmoedigen en te verleiden de smalle weg van de Here te verlaten en terug te keren op de brede weg van de duivel. Vrienden zullen u verlaten, omdat u veranderd bent. Er kan zelfs uit de hoek van uw eigen familie strijd op u af komen.

Denk dus niet, dat u door die eerste stap te nemen al bent waar u wezen moet. U hebt nog een lange en moeilijke weg te gaan. Laat niemand u misleiden. Er is in de Bijbel geen enkele tekst te vinden, waarin de Here u een rustige reis belooft. Integendeel! Op niet mis te verstane wijze maakt Hij ons duidelijk waar we doorheen zullen moeten gaan als we Hem willen volgen. U zult heel veel struikelblokken op uw weg kunnen tegenkomen.

De grootste strijd waarin u echter verwikkeld kunt raken, is de strijd in uzelf, de strijd van de geest tegen het vlees. Sommige mensen nemen namelijk heel veel ballast mee uit hun “oude leven”, waardoor zij hun “nieuwe leven” met vele moeiten beginnen. Sommige van deze lasten kunnen soms zó zwaar zijn, dat er extra hulp nodig is om ze overboord te gooien. Ik denk aan gevallen van occultisme, die men niet zonder bevrijding kan overwinnen. Verder denk ik aan lasten van bitterheid, wrok, incest, teleurstellingen en dergelijke. Uit de praktijk blijkt vaak dat dergelijke zaken mensen ervan kunnen weerhouden verder te gaan. In plaats van te volharden in de strijd, kiezen ze de makkelijke weg van terugkeer naar het oude leven.

Het is echter nergens voor nodig om de smalle weg te verlaten en terug te keren naar het zondige leven. De Here God heeft in Jezus Christus voldoende voorzieningen getroffen. In Hem is er voldoende liefde, genade en kracht beschikbaar om te overwinnen. Ook staan er diverse gelovigen voor u klaar om u te helpen het Woord van God op de juiste wijze te gebruiken, waardoor het occulte verleden of de bitterheid, wrok en teleurstellingen uit uw leven gebannen kunnen worden. Belangrijk is u te laten dopen in water en vervuld te worden met de Heilige Geest.

share