Kinderen van God

Kinderen van God zijn allen die de Here Jezus hebben toegelaten in hun hart en door Zijn bloed gereinigd zijn, want het bloed van Jezus reinigt van alle zonde (1 Johannes.1:7). Kinderen van God zijn een nieuwe schepping. Ze zijn door de genade en de kracht van God opnieuw geboren. De Bijbel zegt: “Doch allen, die Hem (de Here Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil van een man, doch uit God geboren (wederom geboren) zijn.“(Johannes 1:12,13). Kinderen Gods worden “het licht der wereld” genoemd, omdat men van hen mag verwachten dat ze het goede voorbeeld geven. Kinderen Gods zijn door de Here uitgekozen en aangewezen. Dit vinden we in Johannes 15:16,17, waar staat geschreven: “Niet gij hebt Mij (de Here Jezus), maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in Mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.” Duidelijk is dat we kinderen Gods geworden zijn, omdat de Here ons heeft uitgekozen en we gehoor hebben gegeven aan Zijn stem door Hem toe te laten in ons hart. Ik geloof dat iedereen die het levende evangelie van kracht van de Here Jezus te horen krijgt, een kind van God kan worden, door Hem aan te nemen. De beslissing om de Here aan te nemen, komt van de mens die van de Here God een vrije wil gekregen heeft.

Het kindschap Gods gaat gepaard met heel veel heerlijke voorrechten. Iedereen die een kind van God is, is lid van de grote hemelse familie, met de Here God als onze Vader. We maken aanspraak op vele beloften die in Zijn Woord geschreven staan. We maken aanspraak op het opstandingsleven van overwinning over de zonde, ziekte en dood. Ja, we zijn ook in Christus meer dan overwinnaars. Kinderen Gods kunnen gedoopt worden in de Heilige Geest en vervuld met de Heilige Geest door het leven gaan en in de Naam van Jezus boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen spreken en zieken de handen opleggen. Heel veel heerlijke zegeningen en bevoegdheden staan ter beschikking van alle geest vervulde, wederom geboren kinderen van God.

Het kindschap Gods brengt ons echter niet alleen zegeningen, maar legt ons ook verplichtingen op. Zo zijn we verplicht elkaar lief te hebben en te vergeven en een getuige te zijn van het evangelie in woord en daad.

Wat is het fijn, ondanks soms (zware) strijd, een kind van God te mogen zijn. En het beste deel komt nog!!!

share