Bid voor de leiders

Kort nadat de Here God mij de genade schonk om voorganger te worden van de Maranathakerk en net voordat de eerste herleving plaatsvond in de Maranathakerk, gafde Heiland mij een boodschap. Ik wist toen al hoe belangrijk het persoonlijk en gemeenschappelijk gebed is. Ik was er toen ook van overtuigd dat het gebedsleven van de leider heel belangrijk is.

Maar wat ik toen op het hart kreeg, had ik nooit eerder beseft. Ik kreeg op het hart dat de gelovigen veel voor mij moesten bidden en dat ik zonder hun gebeden niet zou overleven en overwinnen in de stad en in het land. Deze boodschap was zo duidelijk en belangrijk, dat ik angstig werd om te staan in Gods bediening zonder de ernstige gebeden van mijn broeders en zusters. Mijn persoonlijke gebeden waren niet voldoende en ik moest ook bewapend worden met de gebeden van de lieve broeders en zusters.

Ik deed in die tijd een dringend beroep op hen om mij dagelijks te gedenken in hun gebeden. In een formulier gaven ze te kennen dat ze mijn gebedspartner wilden worden. Honderden mensen vulden het formulier “gebedspartners” in en brachten hun belofte in praktijk. Ze baden dagelijks en nog steeds, na tientallen jaren, wordt er door gelovigen dagelijks voor mij gebeden. Niet meer zo intensief als toentertijd. Dat moet terugkomen. Niet alleen voor mij, maar voor al de pastors en oudsten van onze gemeente.

BID VOOR DE VOORGANGER EN VOOR DE PASTORS EN OUDERLINGEN. Deze openbaring kreeg ik.

Toen ik tijdens de zaterdagavonddienst een zaal vol jongeren en enkele ouderen zag, was ik zeer verrast en tegelijkertijd zeer ongerust. Ik werd waarlijk zeer ongerust. Eenonhoorbare stem zei tegen mij: “Dit grote werk onder de jongelingen zal doorgaan, maar er moet veel gebeden worden voor die jonge prediker.” Satan zal trachten het werk kapot te maken, maar de gebeden van de gelovigen, jong en oud, vermogen veel. Er wordt kracht aan verleend.

BID VOOR DE JONGE PREDIKER VAN DE ZATERDAGAVONDDIENST EN DE LEIDERS EN DE CREW. Deze openbaring kreeg ik.

Bid voor de leiders, bid voor de broeders en zusters.

1 Samuël 12:23 – “Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de HERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden; ik zal u de goede en rechte weg leren.”

Deze woorden tonen ons heel duidelijk hoe belangrijk het bidden is voor Gods kinderen. Samuël zei dat hij het niet kon maken om op te houden voor Gods kinderen te bidden. De gemeente moet het bidden voor de voorganger en de leiders zeer serieus nemen.

Epheze 6:18,19En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.”

De apostel Paulus zegt hierbij heel nadrukkelijk, “BID OOK VOOR MIJ”. Dat geldt ook voor de voorganger: “Bid voor de voorganger”. Bid voor mij!

Lief kind van God, van de gemeente:
Bid voor mij, de voorganger, en de pastora, mijn vrouw.
Bid voor de pastors en de ouderlingen.
Bid voor alle broeders en zusters.
Bid voor de prediker van de zaterdagavondsamenkomst.
Bid voor de pastor van gemeente Almere
Bid voor de pastor van gemeente Zuidoost.

BID 

 

share