Bevrijding van slavernij

Op 1 juli 2023 wordt in Nederland, Suriname en enkele Caraïbische eilanden gevierd dat de mensonterende slavenhandel en slavernij werden afgeschaft. In de media wordt er heel veel over geschreven en gezegd. Er zijn echter nog slaven.

Mensen werden bevrijd van de fysieke slavernij, maar wij weten dat er ontzettend veel mensen zijn die nog in geestelijke slavernij leven. Een aantal mensen is nog slaaf van zonde, drank, drugs, seks of nog andere zaken waaraan mensen gebonden kunnen zijn. Een voorbeeld is demonische gebondenheid. Ze schreeuwen om bevrijding.

Tijdens het leven van de Here Jezus op aarde was het uitdrijven van boze geesten een van de voornaamste zaken die Hij deed. Hij kwam overal mensen tegen die bezet waren door allerlei onreine geesten. Ook waren er mensen die lichamelijke ongemakken ondervonden vanwege de invloed van onreine geesten. Nadat Hij bijvoorbeeld de boze geest uit de doofstomme bezetene uitgedreven had, kon die mens weer horen en spreken. In veel van zulke gevallen was er een duidelijk verband te leggen tussen de inwoning van onreine geesten en de ziekten van de mensen. Wat dat betreft, zijn de tijden niet veranderd. Er lopen heden ten dage nog steeds mensen rond met diverse lichamelijke gebreken, die hun oorsprong vinden in het occulte verleden van de voorouders of van de persoon in kwestie zelf.

Hiermee wil ik niet beweren dat iedere ziekte aan de invloed van demonen toe te schrijven is. Er zijn zeker ook andere oorzaken aan te wijzen voor de lichamelijke ellende waarin velen verkeren. Ik denk aan zaken zoals het eten van voedsel dat verontreinigd is. De luchtverontreiniging kan mensen ziek maken, ongezond eten en/of leven, zich te druk maken om diverse zaken, een moeilijke werksituatie, problemen in de familie, bitterheid, het niet kunnen vergeven zijn allemaal zaken waardoor mensen ziek kunnen worden.

Waar ik echter wel op wil wijzen, is dat onreine geesten – en daar vallen alle boze geesten onder – nog steeds een oorzaak kunnen zijn van ziekte onder mensen.

Sommigen hebben last van boze geesten door zaken die de voorouders gedaan hebben. Voorouders die occult bezig geweest zijn en boze geesten gediend hebben, zijn er de oorzaak van dat hun kinderen en kleinkinderen en zelfs hun achterkleinkinderen achtervolgd kunnen worden door geesten. Daarom kan het voorkomen dat mensen die helemaal niets van doen hebben of hebben gehad met “die wereld”, toch in problemen gekomen zijn door onverklaarbare zaken die in hun leven en hun gezin plaatsvinden. Zaken zoals angstige dromen en vrouwen die in hun slaap misbruikt worden door boze machten.

Weer anderen halen problemen in huis door, uit onwetendheid, naar plaatsen te gaan waar “geesten” gediend worden, zoals dat het geval is bij sommige culturele activiteiten. Activiteiten die niet veel met cultuur te maken hebben, maar hun oorsprong vinden in het occultisme.

Dan is er een andere groep die zelf om moeilijkheden vraagt, door zich bewust met occulte zaken in te laten.

De Bijbel zegt: “Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” (1 Petrus 5:8).

De duivel zoekt in de eerste plaats mensen die hem zoeken en zijn hulp inroepen. Hij is de grootste tegenstander van de mens, een dief, die erop uit is de mens te vernietigen. Het zal daarom juist erger worden met die mens die zijn hulp inroept via occulte handelingen.

Ik dank God dat de Here Jezus de vijand verslagen heeft en de autoriteit om boze geesten uit te drijven aan ons heeft overgedragen. Het licht is namelijk nog altijd sterker dan de duisternis. Laat alles los wat u aan de occulte wereld bindt; dien de Here voor 100% en uw volledige bevrijding zal spoedig volgen.

De boze geesten MOETEN wijken voor de Naam van Jezus, maar dan moet het slachtoffer al die dingen die in verband gebracht kunnen worden met zijn of haar occulte verleden wegdoen en loslaten en dan zal uw getuigenis zijn: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.”(Johannes 8:36).

share