De Heilige Geest in ons leven

De Heilige Geest wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Hij wil actief zijn in ons leven. Hij wil ons bekendmaken met hetgeen de Here met ons voorheeft en met alles wat Hij van ons verlangt. U zult misschien ook al zelf tot de ontdekking gekomen zijn dat Hij ons telkens weer overtuigt van zonde en tekortkomingen. Hij waakt over ons en houdt ons wakker, opdat ons leven volkomen toegewijd zal zijn aan de Here. Kortom, Hij doet er alles aan om ons klaar te maken voor de ontmoeting van aangezicht tot aangezicht met onze geliefde Here en Heiland, wanneer Hij terugkomt op een wolk. Wij moeten daarom waakzaam zijn en ons openstellen voor Zijn leiding, als wij de opname van de Gemeente niet willen missen.

Om in deze wereld een overwinnend leven te kunnen leiden, bekleedt de Heilige Geest ons met kracht van omhoog. De Bijbel zegt in Handelingen 1 vers 8: “Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt”. Deze aanraking betekent voor ons persoonlijk leven dat wij voortdurend in de nabijheid van de Here mogen vertoeven door de Heilige Geest, die ons leidt en voor ons pleit. Naarmate wij gevoeliger worden voor Zijn leiding, zullen wij steeds meer gaan doen wat de Here behaagt. Wij zullen ervoor waken geen toestanden in ons leven toe te laten die de Heilige Geest kunnen bedroeven. Zaken zoals kwaadspreken, lasteren, oneerlijkheid, niet vergevensgezind zijn, leugens verspreiden, enzovoort, zullen de Geest van God ontegenzeggelijk bedroeven en misschien zelfs uitdoven.

Het is Gods wil dat de Heilige Geest onze Leider is. Romeinen 8:14 zegt: “Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods”. We kunnen deze tekst als volgt interpreteren: allen die zich door de Heilige Geest laten leiden, krijgen als beloning de titel: zoon van God. De Geest van God wil nadrukkelijk inspraak hebben in onze handel en wandel. Bij elke stap die wij nemen, zouden wij ons eigenlijk moeten afvragen: “Wat zou de Here doen?” Het is de wil van de Here dat wij Hem in al onze wegen kennen. Wij kunnen niet meer onze eigen zin doordrijven, aangezien wij, als kinderen Gods, door genade ook delen in de beloften van de Vader. De leiding van ons leven is dus in handen van de Heilige Geest. Hij is de Leider over ons leven en onderwijst ons in de dingen van de Vader. Hij wil ons de weg tot de volle waarheid wijzen en ons de toekomstige dingen bekendmaken.

Iedereen die zich openstelt voor de Heilige Geest, Hem eerbiedigt en voor de Here vreest, zal een instrument zijn in Zijn hand. Wij mogen geenszins vergeten dat het de wil van de Geest van God is om ons de geestelijke gaven te geven, opdat die in ons leven tot ontwikkeling zullen komen tot meerdere glorie van de Here en tot zegen voor anderen. Daarom zijn één of meer van de volgende gaven vast en zeker ook voor u weggelegd door de Heilige Geest, Die in u woont: het spreken in tongen, het vertolken van tongen, profetie, het onderscheiden van geesten, de gaven van het woord van kennis, de gave van het woord van wijsheid, de gave van geloof, de gave van genezing en de gave van het doen van wonderwerken. Stel u open, want zonder deze gaven zal uw geestelijk leven niet tot volle bloei komen.

share