De grote opdracht

De grote opdracht werd gegeven aan alle discipelen van de Heiland. Ik denk dat het een persoonlijke oproep was, die niet uitging van een grote organisatie. De Heer wilde dat Zijn discipelen zich na Zijn vertrek van de aarde zouden opmaken en mobiliseren om de gehele wereld in te trekken om de grote opdracht uit te voeren.

Hoe luidde die opdracht? Ik zal twee passages daarover aanhalen.

De eerste haal ik uit Marcus 16:15 – “En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehelewereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.De tweede passage komt uit Mattheus 28:19 – “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert henonderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Het moet duidelijk zijn dat als de Heer een opdracht aan ons geeft, Hij zeker weet dat wij die opdracht, hoe groot ook, kunnen uitvoeren. Hij vraagt nooit onmogelijke dingen van ons.

We kunnen niet in eigen kracht opereren, ook niet met onze kennis en vaardigheden. Die grote opdracht is immens. Daarom zei de Here, als onderdeel van zijn laatste toespraak, “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, engij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uitersteder aarde.” (Handelingen 1:8).                  Zonder de bijstand van de Heilige Geest kunnen we de goede boodschap niet verkondigen, dus de grote opdracht vervullen. We hebben bij deze opdracht de Heilige Geest nodig. Hij kan grote aantallen mensen bereiken. Hij kan tekenen door ons doen, zie Marcus 16 vanaf vers 18.

Onze God en Vader heeft door de eeuwen heen personen gebruikt, bijvoorbeeld Charles Finney, John Wesley, George Whitefield, Billy Graham, Karel Hoekendijk, Tommy Osborn, om maar enkelen uit het verleden te noemen. Ook nu in deze tijd gebruikt God mannen en vrouwen in de gehele wereld. Allen zijn bezig met de grote opdracht, door de kracht van de Heilige Geest.

In deze overdenking wil ik nog het volgende onder uw aandacht brengen. Een van de eerste toespraken van de Heer ging over de grote opdracht. Zie Johannes 3:16 – “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig levenhebbe.” Een belofte voor de gehele wereld. Zie ook Mattheus 24:14 – “En ditevangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

share