Dien de Here oprecht

Ik ben tot de conclusie gekomen dat veel problemen waar kinderen Gods mee te maken krijgen, voorkomen kunnen worden als ze de Here oprecht dienen. Het oprecht dienen van de Here houdt mijns inziens in, dat men zich dagelijks afzondert voor gebed en het lezen en bestuderen van het Woord van God. Daarnaast moeten we onze onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen. Er gaat kracht uit van het gezamenlijk loven en prijzen van de Here en van de gemeenschap met onze broeders en zusters.

Gelovigen die de Heiland niet van harte dienen, lopen een groot risico het slachtoffer te worden van de pijlen van de tegenstander, omdat hun wapenrusting niet aan alle eisen voldoet. Omdat ze het Woord van God niet lezen en niet toegewijd zijn aan de Here, weten ze niet hoe ze zich moeten weren tegen de vijandelijke aanvallen. We behoren ons te vernederen onder de machtige hand Gods en waakzaam te zijn. Wie dat niet doet en de Here niet ernstig zoekt, zal niet tot volle wasdom komen.­


Het is ook nodig, dat pastoraalwerkers meer aandacht besteden aan het geestelijk niveau van de persoon die om hulp vraagt. Veel problemen, let wel: NIET alle, konden voorkomen worden, indien men zich opengesteld had voor de discipline van het Woord van God. Zo is het bijvoorbeeld een feit dat zij die zich niet voegen naar het Woord van God en zich blijven bezighouden met roddelen of kwaadspreken, een gemakkelijke prooi zijn voor de tegenstander. Gods Woord zegt:­ “Spreekt geen kwaad van elkander, broeders.” (Jakobus 4:11).
Hij die zijn gezin door drankmisbruik kwijtgeraakt is, heeft dit aan zichzelf te wijten, doordat hij zich niet gehouden heeft aan het Woord van God, dat zegt: “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest,…”(Efeziërs 5:18).  Ook zij die in huwelijksproblemen geraken omdat ze hun vrouw niet goed behandelen, gaan niet vrijuit, want Gods Woord zegt: “Gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk…” (1 Petrus 3:7) en zo zou ik nog veel meer voorbeelden kunnen aanhalen.

Hetgeen ik in deze overdenking schrijf, lijkt eenvoudig, maar is dat niet. U kunt veel ellende voorkomen door acht te geven op Gods Woord en de Here oprecht te dienen. Ik ben ervan overtuigd dat echtparen die de Here oprecht dienen en het Woord van God serieus nemen, nimmer aan echtscheiding zullen denken, laat staan erover spreken. Een van de dingen die mij in de loop der jaren duidelijk is geworden, is dat huwelijksproblemen steeds weer escaleren als een of beide partners lauw worden of de weg van de Here verlaten.

Ik ben daarom vastbesloten om bij al mijn pastorale gesprekken meer dan ooit het accent te leggen op de persoonlijke relatie met God. Mijn uitgangspunt zal zijn het oprecht dienen van de Here.

share