Waakzaamheid

1 Petrus 5 vers 8 – “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rondals een brullende leeuw,” zoekende wie hij zal verslinden. Weerstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.”

Dit is een zeer belangrijke oproep in een zeer turbulente wereld die in brand staat. De tijden zijn zeer ernstig en velen leven in vrees en angst. De tijden zijn moeilijk en niet weinigen denken dat het einde der tijden nabij is. Maar is dat wel zo? Er is een grote politieke en militaire brand in het Midden-Oosten, het centrum van de wereld. Er is een politieke en militaire brand in Rusland en Oekraïne, dus in Europa. Ook is het onrustig in Afrika. Eigenlijk is het in de hele wereld onrustig. Daarom zeg ik dat de wereld in brand staat.

Maar is dit het einde van de wereld? Moet niet het Evangelie van het Koninkrijk in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken? Ook voor de Moslimwereld?

Daarom worden we opgeroepen om nuchter en waakzaam te zijn. We moeten nuchter zijn en vooral doorgaan met de verkondiging van het Evangelie. We moeten ons niet laten afleiden door de onrust in deze wereld, waarin hele erge dingen plaatsvinden. De eerste gemeente werd ernstig vervolgd, maar dwars door de vervolgingen gingen zij door met de verkondiging van het Evangelie. Zie de tekst in Handelingen 8 Vers 3 – 6: “En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen ensleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. En Filippusdaalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus.”

Saulus verwoestte de gemeente en zij werden verstrooid. Toch bleven zij nuchter, want zij gingen door met de verkondiging van het Evangelie, te beginnen in Samaria. Ook wij moeten in deze benarde tijd doorgaan met de verkondiging van het Evangelie van behoud. Wij laten ons niet intimideren door al die erge dingen die om ons heen plaatsvinden, maar wij worden juist gemotiveerd om door te gaan om Christus Jezus te verkondigen in een wereld in brand.

Ook moeten wij waakzaam zijn. Wij mogen niet verslappen in het bezoeken van de samenkomsten, in het bidden en getuigen en het aanbidden van de Heer.

Wees nuchter en waakzaam. Onze tegenstander, de duivel, is een leugenaar. Hij heeft niet het laatste woord, maar het laatste woord is aan onze God en Heiland.

share