Actief in de gemeente

Bent u actief betrokken in de plaatselijke gemeente? Is dat soms het gemeente leven? Kunnen we de Here God behagen met een taak in de gemeente? Voorgangers denken mensen vast te houden in de gemeente door hen de een of andere bezigheid of taak te geven.
Zijn taken in de gemeente dan zo belangrijk?
In elk geval zijn twee zaken in het Koninkrijk van God zeer belangrijk in het leven van Gods kinderen. Door deze zaken te volbrengen staan zij in het middelpunt van Gods wil. Door die twee zaken te volbrengen laten zij aan God zien, dat zij heel serieus bezig zijn. Zij staan dan echt in de bediening en brengen vrucht voort die aan het kindschap Gods voldoet. Zonder die twee zaken zijn alle andere taken niet compleet.

Wat zijn dan die twee zaken, taken, opdrachten van de Heiland der wereld?
Als eerste noem ik de gebeden, de voorbede. Ieder kind van God heeft de heilige roeping van een voorbidder. God zoekt, juist in deze benarde tijd waarin wij leven, naar voorbidders. Voorbidders zijn mensen die God zoeken en dienen met hun hart en die al biddende en strijdende op de bres staan voor de broeders en zusters en ook voor mensen die de Heer nog niet dienen.
1 Timotheüs 2 vers 1-2 – “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten,”
Lucas 18:1 – “Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oogdaarop, dat zij altijdmoesten bidden en niet verslappen.
Epheze 6:18 – “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elkegelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alleheiligen.

Dat is onze roeping, onze grote en voorname taak, onze hemelse roeping en bediening: VOORBEDE doen. Ook al zou u geen enkele andere taak hebben in de plaatselijke gemeente, dit moet u doen. U bent geroepen om een voorbidder te zijn. Wilt u door de Almachtige gekend zijn, wees een voorbidder. De Vader kent alle voorbidders. Zij hebben regelmatig contact met Hem.

De tweede belangrijke, voorname roeping en bediening die wij hebben is Evangelieverkondiging. Wij zijn geroepen en aangewezen om overal waar wij komen het Evangelie te verkondigen, te getuigen, te prediken.
Mattheus 28:19 – ”Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopthen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert henonderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Niet eenieder kan naar andere landen vertrekken voor Evangelieverkondiging, maar waar u bent, is ook een deel van de gehele wereld.
Dit is uw tweede taak, bediening, in de gemeente van Christus.
Dus het gaat erom een Voorbidder en Evangelieverkondiger te zijn.

De andere taken in de gemeente mag u, indien mogelijk, ook doen. En dat is fantastisch en prachtig voor de voorganger van de kerk en de organisatie van de plaatselijke gemeente. Dat is een zegen voor iedereen in de gemeente, maar u hebt twee voorname en gezalfde hemelse roepingen in Gods Koninkrijk. Dat zijn, VOORBIDDER en EVANGELIEVERKONDIGER zijn.
Vaak wordt ten onrechte gedacht dat het absoluut noodzakelijk is dat ieder lid van de plaatselijke gemeente een taak moet hebben in de gemeente, om betrokken te zijn bij die gemeente.

Er moet geen misverstand over ontstaan, maar betrokkenheid of helpen bij de werkzaamheden van de gemeente, de kerk, is goed en noodzakelijk. Er is veel te doen tijdens de samenkomsten, waardoor zonder de hulp van gelovigen het werk op de schouders van enkelen zou komen te rusten.

share