Relatie met God

Ik geloof dat ieder kind van God betrokken zou moeten zijn in de dienst van de Heer, maar meer dan wat dan ook in de dienst aan de Heer. De dienst aan de Heer heeft in de eerste plaats te maken met een persoonlijke relatie met onze Heer. Ik bedoel een relatie met de Heer, ook al hebt u geen taak of bediening.

Wie een relatie met de Heer heeft, zal God behagen. Gelovigen die dienstbaar zijn aan de Heer, zijn geen mensen behagers. Zij zijn niet bezig om de aandacht van medegelovigen en anderen op zich te vestigen. Zij zijn niet bezig met “geestelijke” activiteiten, zodat andere gelovigen hen zien en hen eren of verhogen.

We moeten geen mensen behagers zijn. We moeten wel goed doen. We behoren in de eerste plaats God behagers te zijn. Wie God behaagt en liefheeft, zal ongetwijfeld met een rein en eerlijk hart van zijn broeder of zuster houden.
Mensen behagers zullen alles doen om in de gunst bij mensen te komen, ook al moeten zij leugenachtige, zelfzuchtige wegen bewandelen. De meeste mensen behagers zijn huichelaars. Sommigen willen gezien worden en azen op een positie.

God behagers daarentegen zullen alles doen om de aandacht van God op een positieve wijze te trekken. Zij zullen ernaar verlangen om veel contact (in de gebeden) met God te hebben. Zij zullen trouw aan het Woord van God zijn, een groot verlangen hebben om trouw de samenkomsten te bezoeken en om gemeenschap met de gelovigen te hebben.

Het dienen van God, de dienst aan de Heer, is een persoonlijke oprechte relatie met de Heer hebben.
Een groot aantal kinderen Gods zijn van mening dat zij God echt dienen, door in de gemeente een of meer taken te vervullen. Het betrokken zijn in de gemeente kan een zegen zijn, maar denken dat u daarmee een toegewijde dienaar van God bent, snijdt geen hout.

Betrokken zijn in de gemeente is belangrijk. Zonder de hulp van de gelovigen zou de gemeente als organisatie falen of tekortschieten. We zijn blij met de inbreng van de gelovigen. Ze zijn nodig, maar lang niet eenieder kan een zichtbare plaats in de kerkelijke organisatie krijgen. Vooral grote gemeenten kampen met dit probleem. Niet velen kunnen pastor worden of de praise verzorgen. Niet allen kunnen usher zijn of pasbekeerden opvangen. Voor een groot aantal is er geen taak. En toch zijn zij belangrijk.
Zijn de vele kinderen Gods die in of buiten de gemeente geen taak hebben minder dan de anderen met een taak of een titel? Echt niet!!! Met een taak, bediening, of zonder een taak, bent u even belangrijk voor God en de plaatselijke gemeente.
God maakt geen onderscheid. Hij houdt van al Zijn kinderen, of ze nu apostel, pastor, usher zijn of helemaal geen taak vervullen.

Laat het duidelijk zijn dat ieder wedergeboren kind van God een voorbidder of getuige is. 

Het moet echter voor iedere gelovige ook duidelijk zijn, dat het dienen van de Here in de binnenkamer vele malen belangrijker is dan de dienst­baarheid in en buiten de ge­meente.
Allen die podiumgericht zijn, moeten ervan doordrongen zijn dat bidden belangrijker is dan prediken.
We moeten de samen­kom­sten niet slechts bezoeken om onze taak te vervullen, maar om in de eerste plaats God te loven, contact met God te hebben en gemeen­schap te hebben met de heili­gen.

share