De vreze des Heren

Het voornaamste doel van ons leven is: God te verheerlijken en te genieten van Zijn tegenwoordigheid. Wie anders kan de Here verheerlijken, dan hij die respect en eerbied voor Hem heeft. Wie anders kan genieten van Zijn tegenwoordigheid, dan hij die respect en eerbied voor Hem heeft.

Als ik schrijf over de vreze des Heren, dan denk ik niet aan angst hebben voor God, maar vervuld zijn van eerbied en respect voor God. Als er een tijd is dat er meer dan ooit een roep is naar de vreze des Heren, dan is het juist nu.

We zien dat kinderen Gods, vanwege het gebrek aan de vrees voor God, het heel normaal vinden om onwaarheden te spreken en bezig te zijn met zaken die God onteren. Sommigen weigeren om al hun broeders/zusters lief te hebben. Weer anderen verzuimen de samenkomsten om de meest uiteenlopende redenen.

Veel christenen handelen en leven alsof er geen God bestaat. Zij doen goede werken voor het oog van de mens. Predikers worden vereerd en God wordt niet gediend. Men is meer bezorgd over de mening van de mens dan over het Woord van God. Mensen van naam in de evangelische wereld kunnen zomaar buiten de Bijbel handelen en leren, zonder dat de ogen van die christenen opengaan. Aan veel dingen die gebeuren zien we dat God in vele gevallen niet meer de eerste plaats inneemt. We moeten terug naar de “vreze des Heren”. Als de gelovigen dezelfde eerbied en hetzelfde respect dat zij voor bepaalde mensen opbrengen, zouden hebben voor God, dan zouden zij het doel van hun leven bereiken.

Ook ten tijde van de Here waren er velen die geen eerbied voor God hadden. Gods Woord zegt: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.” (Marcus 7: 6).

In onze kringen wordt er veel gepraat over de Heilige Geest en de zalving. Het voornaamste bewijs van de zalving van de Heilige Geest, zowel in ons persoonlijk leven als in de gemeente, is de “vreze des Heren”. Dat zien we duidelijk in het dramatische verhaal van Ananias en Saffira. Van de eerste gemeente wordt getuigd: “De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en WANDELDE IN DE VREZE DES HEREN, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.” (Handelingen 9:31).

De vreze des Heren is onder andere zichtbaar in de volgende zaken:

  • DeliefdevoordeHeer.”Wiemijngebodenheeftenzebewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben.” (Johannes 14:21). Wie respect voor de Here heeft, zal Zijn geboden bewaren.
  • De liefde voor elkaar. “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.” (Johannes 15:12). Wie zijn broeder of zuster niet liefheeft, toont helemaal geen respect voor God. Zo iemand kan een mond vol vrome woorden hebben, maar als de liefde voor elkaar ontbreekt, is er geen sprake van de vreze des Heren.

De vreze des Heren is het kwade te haten – Spreuken 8:13
De vreze des Heren is rein – Psalm 19:9
De vreze des Heren vermeerdert de dagen – Spreuken 10:27
De vreze des Heren is een bron des levens – Spreuken 14:27
De vreze des Heren is het begin der wijsheid – Psalm 111:10
De vreze des Heren is het begin der kennis – Spreuken 1:7

share