Vreemd vuur, of…

HEER, WE VERLANGEN NAAR DE ZALVING.

Het is me opgevallen, dat vele christenen elke manifestatie van kracht zien, als het zichtbare teken van de zalving van Gods Geest over ons leven. Sommige bidders gaan ervan uit, dat het voornaam­ste bewijs van de zalving ligt in het aantal mensen dat achterover valt bij handoplegging. Zelfs getrouwe gelovigen meten de kracht van een broeder aan het aantal mensen dat “valt” tijdens zijn bedie­ning.

In tijden van opwekking werd de tegenwoordigheid van de Here gemeten aan het aantal mensen dat tot geloof in Jezus Christus kwam. Nu wordt gelet op de manifestaties. Geen wonder dat velen van manifestatie naar manifestatie hollen. Aan de lopende band verwisselt men van gemeente.

Versta me alstublieft niet verkeerd. Ik geloof met heel mijn hart in krachtige openbaringen van de Heilige Geest. Maar is elke krachtsex­plosie van de Here? Moeten we elke vorm van geestesuiting accepte­ren als zijnde van de Here? Iedere christen weet toch dat de tegen­stander ook wonderen doet? Het is alom bekend, dat velen “vallen” in de antichristelijke bijeenkomsten van de spiritisten.

Ik schrijf deze dingen, opdat kinderen Gods waakzaam zullen zijn en niet zomaar iedere geest, die zich door bepaalde krachten manifesteert, zullen volgen. Ik geloof dat de ware zalving, dus geen vreemd vuur, een zichtbare verandering teweeg zal brengen in het leven van het kind van God. De liefde voor God, voor gelovigen en de verlorenen zal groot zijn. Op dit punt kan de boze ons niet nadoen. Hij kan niet liefhebben; hij kan alleen maar haten en haat zaaien in de harten van de mensen. De zalving van de Heilige Geest brengt liefde in onze harten. Niemand kan nieuw leven ontvangen zonder de werking van de Heilige Geest.

Als we ALLEEN uitgaan van bepaalde manifestaties, waarin verschil­len we dan van de werken van de tegenstander? Is de vijand niet bezig onze jeugd met bepaalde manifestaties te lokken en in het verderf te jagen, terwijl ze schreeuwen om liefde, geborgenheid en aandacht? Wij kunnen hun dit alles geven door de liefde Gods die door de Heilige Geest in onze harten is uitgestort. Wij kunnen hun dit alles geven door de zalving van de Heilige Geest die op ons rust.

Laat het iedereen duidelijk zijn, dat het voornaamste teken van de zalving van Gods Geest te zien is aan de plaats die we de Heiland geven in ons leven. Wie Hem de beste plaats geeft, zal bruisen van liefde voor God en voor anderen. Die zal geen kwaad van zijn broe­der of zuster spreken, maar zal een groot verlangen hebben om zielen te winnen voor Christus. De gelovige, vervuld van liefde voor God en zijn medemens, zal zich ongetwijfeld openstellen voor de krachtige werking van de Heilige Geest. De liefde Gods, in onze harten geplant, is in deze tijd niet denkbaar zonder de kracht om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Echte zalving betekent liefde en kracht.

Laat ons gebed zijn: Here, geef mij meer liefde, meer kracht. Laat mij zijn zoals u!

share