De strijd in onze gedachten

Een van de grootste problemen waar de gelovige mee te kampen heeft, is de strijd in de gedachten. De vijand laat geen enkele gelegenheid voorbijgaan om vat te krijgen op het innerlijke leven van de mens via zijn gedachten. Hij weet heel goed dat, als hij erin slaagt het denken van de mens te beheersen, hij hem ook tot opstand en ongehoorzaam­heid kan brengen.

Het denken van de onbekeerde mens kan gemakkelijk beheerst worden door onreinheid en verkeerde zaken, omdat hij er niet altijd bij stilstaat hoe schadelijk bepaalde invloeden op zijn leven kunnen zijn. Hij laat zich door allerlei nieuwe ontwikkelingen van deze tijd voortdrijven, zoals pornografi­sche lectuur, internet, televi­siepro­gramma’s, sommige tijdschrif­ten, zonder daar het gevaar van in te zien.

Voor kinderen Gods ligt dat geheel anders. Wij hebben Christus leren kennen en weten heel goed dat we door Hem geroepen zijn een geheiligd leven te leiden. Wij mogen niets van doen hebben met een denken, dat vervuild is door de ongerechtigheden van deze wereld. De Bijbel zegt heel duidelijk in Romeinen 12:2:“En wordt niet gelijkvor­mig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welge­vallige en volkomene.”                    Ons denken mag niet zijn zoals die van de onbekeerde en goddeloze mens, maar moet ver­nieuwd worden naar het Woord van God. We kunnen niet volstaan met te bidden: “Here, houdt U mijn gedach­ten rein”. We moeten zelf de nodige acties ondernemen om onze gedachten rein te houden. Het is een leugen van de tegenstander, die beweert dat we onze gedachten niet onder controle kunnen hebben. We moeten ons er terdege van bewust zijn, dat de Here Jezus de zonde over­wonnen heeft en dat wij in Hem meer dan overwin­naars zijn. In Romeinen 6:12,13 staat geschre­ven: “Laat de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeer­ten zoudt gehoorza­men… Immers, de zonde zal over u geen heers­chappij voeren…”

Welke acties kunnen we zoal ondernemen? In de eerste plaats belijden en geloven dat we vrij zijn gekocht door het bloed van onze dierbare Here Jezus Chris­tus. Het offer dat Hij bracht, was voldoende om het zondepro­bleem van de mens op te lossen. We zijn gereinigd door het bloed van Jezus. Ons denken is gerei­nigd. We moeten ervoor zorgen, dat onze relatie met de Here steeds hechter wordt. Bid elke dag, lees het Woord van God, zing lofliederen en spreek niet negatief over anderen. Al deze handelingen zijn sterke geestelij­ke wapens in de strijd om onze gedachten rein te houden. Wees waakzaam! De vijand is erop gebrand onze gedach­ten te beheersen en zal elke opening gebrui­ken om binnen te drin­gen en ons tot onge­hoor­zaam­heid te verleiden. Zorg ervoor dat hij geen voet krijgt!

share