Leiders

De coördinator van een van onze Leidersconferenties had een heel passend thema bedacht, namelijk: Leider/Dienaar. Daar­mee wilde hij benadruk­ken, dat een leider een dienaar is in Gods Koninkrijk. En zeer terecht!

De Here Zelf leerde ons dat wie groot wil zijn in het Konink­rijk van God, tegelijk een dienaar moet zijn. In de wereld is een leider een heerser, maar in het Koninkrijk van God is een leider een dienaar; in de eerste plaats een dienaar van God en daarnaast een dienaar van mensen. Een dienaar zijn van mensen wil niet zeggen dat men met de leider mag doen wat men maar wil, bijvoorbeeld hem als slaaf gebruiken of behandelen. Van hem mag ook niet ver­wacht worden dat hij alles aan anderen zal overlaten. Hij zal zich het recht voorbe­houden eigen besluiten te nemen. 

Aan de andere kant mag een dienaar van God niet manipulerend en/of heers­zuchtig zijn. Hij neemt een belangrijke plaats in Gods Koninkrijk in en het is daarom van het allergrootste belang, dat hij zijn bediening met een liefdevol en dienst­baar hart vervult. Er zijn vele facetten van het leven waarin hij zich dienstbaar kan opstellen, maar ik denk dat zijn voornaamste taak toch nog altijd is het dienen door de verkondi­ging van het Woord van God, door pastorale bijstand te verlenen en door gebed voor velerlei zaken, zoals het bidden met de zieken en gebonde­nen; kortom, dienen door het Woord en gebed. Door liefdevol en spontaan dienst­baar te zijn, zal de leider in achting stijgen bij God en mensen. Een leider die heersend en mani­pule­rend optreedt, zal niet alleen dalen in de achting van God, maar ook in die van mensen. Een leider die van harte dient en zich niet hoog­moedig opstelt, zal geliefd worden door velen. Zo een leider zal ontdek­ken dat het heerlijk is om te dienen en nederig te zijn. De Here zal Zich verheugen over hem en hem zegenen en ook de mensen om hem heen zullen blij zijn en alles doen wat in hun vermo­gen ligt om hem te helpen. Ze zullen te allen tijde voor hem klaar­staan, hem graag helpen en erop toezien dat het hem goed gaat en aan niets ont­breekt. Hij zal geacht en gewaardeerd worden en zijn invloed op de mensen zal toenemen.

De leider die zichzelf waar wil maken door te heersen en te manipule­ren, zal niet standhouden. Hetgeen hij voor zichzelf wil bereiken, zal mislukken. De mensen die de gemeente bezoeken, zijn niet uit op heersers en manipulators, maar op liefheb­bende, dienende en zacht­moedige mannen van God. Voorgangers en andere leiders die zich opstellen als leider/dienaar, zullen geze­gend zijn. De mensen zullen zich geborgen voelen in zo een gemeente en zich open­stellen om genezing van de Here Jezus te ontvangen.

Het is daarom absoluut noodzakelijk, dat iedere leider het thema van deze conferentie ter harte neemt. De geestelijke wereld schreeuwt meer dan ooit om leiders/dienaren. De mens verlangt naar liefde en respect. Het is niet alleen de gemeente die naar onverdeelde aandacht van de leider/die­naar verlangt, maar ook, en vooral, onze Here kijkt reikhalzend uit naar voorgan­gers en leiders, die dienaren willen zijn.

Laat iedere voorganger en leider beseffen, dat zegen in Gods Konink­rijk op korte of langere termijn alleen komt door leiders met een dienend hart; dus, zoals het thema het zo mooi zegt: door Leider/Die­naar te zijn.

share