De kracht van de wandel in het licht

Het is een feit, dat het overgro­te deel van de gelovigen een voor­beeldig leven leidt en daardoor een wezenlijk aandeel levert in de groei van de gemeente. Dat er sprake is van groei in de ge­meente, is duidelijk. Ik ben ervan overtuigd, dat deze groei door de bij­stand van de Heilige Geest zal toenemen. De groei zou ondenk­baar zijn, als een groot deel van de gemeente zich niet zou hou­den aan de richtlijnen van het Woord van God. Het overgrote deel beseft dat zij geroepen is, niet slechts om de Here te dienen, maar ook om een licht te zijn in deze duistere we­reld. Door het licht moet de duisternis wijken, want het licht is sterker dan de duisternis. De beste manier om de duisternis terug te dringen, is de bekering van mensen die in duisternis leven. Door in het licht te wandelen, zullen we hun jaloers maken, waardoor ze ook zullen verlangen naar de reine wandel in het licht met Jezus.

Kinderen Gods die het Woord van God voorleven, zullen een zegen zijn voor hun omgeving. Door hun wandel in het licht van het evan­ge­lie zullen ze mensen tot de Here trekken. Mensen zijn nu eenmaal veel meer geïnteresseerd in onze levenswandel dan in het­geen we met onze mond belijden. Een wandel in het licht met Jezus straalt liefde uit. Liefde, waar de wereld meer dan ooit om schreeuwt. Er is zelfs een groter verlangen naar liefde dan naar brood. Door mensen de liefde van de Here te geven, zullen we hun interesse voor het evange­lie opwek­ken.

Een wandel in het licht geeft bovendien zekerheid. Iemand die in het donker wandelt, voelt zich onzeker. Die is bang zijn voet te stoten. Maar de persoon die in het licht wandelt, ziet alles duidelijk en heeft geen enkele reden tot een onzekere tred.

Gelovigen wandelen in het licht. De zeker­heid die zij uitstralen, staat haaks op de grote onzekerheid die de zondige mens kwelt. Er zal een verlangen zijn naar de zekerheid van gelovi­gen en men­sen zullen dan ook hun hart openstellen voor het evangelie van vrede en rust.

Ik dank God, dat zoveel gelovigen in het licht wandelen met Jezus. Zij stralen niet alleen liefde uit, maar ook zekerheid, vrede en rust. Allemaal dingen die de wereld zo hard nodig heeft, maar niet kan vinden. De Here zegt in Zijn woord: “Gij zijt het licht der we­reld.” (Mattheüs 5:14). En dat zijn we ook. Laat ons licht daarom niet verbor­gen zijn, maar zicht­baar zijn voor allen.

share