Eerste stappen compleet

Beste vriend,

Op het moment dat u Jezus Christus in uw leven had aangenomen, werd u geboren in de familie van God. De bijbel noemt dit “opnieuw geboren” worden. Dit is een geestelijke wedergeboorte. Door het geloof in Jezus Christus bent u een kind van God geworden (Galaten 3:26).

Een pasgeboren baby zal niet altijd een baby blijven. De baby zal door verschillende fases heengaan om uiteindelijk een volwassen man of vrouw te worden. Doordat u “opnieuw geboren” bent, zult u ook door verschillende fases heen moeten gaan, om tot de volledige geestelijke rijpheid te komen in uw leven met God.

De bijbel zegt:“…maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. “ (2 Petrus 3:18).

U staat nu aan het begin van uw nieuwe leven in Christus. Uw Hemelse Vader wilt dat u blijft groeien. Ik geloof dat dit ook uw wens is. Voedsel is de belangrijkste behoefte voor de groei van een pasgeboren baby. Denk alleen al aan het feit hoe vaak een baby gevoed moet worden. Wij als geestelijke kinderen hebben ook dagelijks voedsel nodig.

De bijbel zegt:“… en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.” (1 Petrus 2:2).

“…. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.” (Deutronomium 8:3).

De bijbel, Gods Woord, is Gods voedsel voor uw ziel. Jezus zegt dat uw ziel (de inwendige mens) belangrijker is dat wat dan ook in deze wereld; belangrijker dan alle rijkdom!

“Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?” (Marcus 8:36-37).

Christus gaf Zijn eigen leven om u te redden van de zonde. Dit toont aan hoe belangrijk u voor God bent. Zoals u uw lichaam niet zult verwaarlozen maar het dagelijks voedt, verwaarloos dan ook uw ziel niet. De beste manier voor een gezond geestelijk leven is om dagelijks geestelijke maaltijden te nemen. Voedt u dagelijks met het Woord van God.

Wij geloven dat elke geestelijke maaltijd in dit boek een fundament voor u zal zijn. Wij geloven dat dit boek u helpt om een goed begin in uw “nieuwe leven” in Jezus Christus te krijgen. Het Woord van God is de Waarheid. De Heilige geest zal u tot de volle waarheid leiden. De waarheid die in praktijk gebracht wordt (geloof) helpt u om als Jezus Christus te zijn. Dit is de wil van God voor uw leven.

God zegent u wanneer u begint aan de meest spannendste reis van uw leven: dit geweldige “nieuwe leven”, ontvangen in Jezus Christus!

Uw vriend,
Christopher Alam

Hoe u dit boek het beste kunt gebruiken

Begin elke dag tijd met God door te brengen. Als het nodig is staat u eerder op, neem uw bijbel en dit boek mee; geef God het bèste van uzelf.

In dit boek worden u vele essentiële onderwerpen aangereikt. Neem elke dag een les door en blijf oefenen (overdenken) totdat de Waarheid (Gods Woord) voor u duidelijk wordt en u de woorden gelooft. Deze oefeningen helpen u het fundament van uw geloof op te bouwen.

Begin met het lezen van de bijbelteksten onder het kopje “De Bijbel zegt”.
Begin de teksten te lezen en de inhoud te overdenken. Dank God voor Zijn Woord in een kort gebed. Vraag de hulp van de Heilige Geest zodat u het gedeelte dat u gaat lezen en overdenken zult begrijpen (geloven).

Lees dan de teksten onder het kopje “Om u te helpen”
Lees dit gedeelte en controleer elke verwijzing naar de bijbel tezamen met de volledige bijbeltekst vermeld onder het kopje “Om te lezen”. Indien nodig, lees het gedeelte steeds opnieuw totdat de Waarheid van het Woord in uw hart geborgen is.

Tenslotte, voordat u de plaats verlaat waar u tijd met God heeft doorgebracht, neem de tijd voor gebed en draag de dag aan Hem op.

”Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:…” (Psalm 37:5).
Uw ziel is gevoed; u kunt nu met een verfriste geest de dag tegemoet gaan.

1. U bent “opnieuw geboren”.

De bijbel zegt:
“Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.” (1 Johannes 5:1).

“Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” (Johannes 1:12).

Om u te helpen:
U behoort nu tot God. Uw naam staat geregistreerd in de Hemel. U bent Gods eigen kind. De Here Jezus benadrukt dit belang voor u om te weten (Lucas 10:20).

Wanneer een prins in een koninklijk huis wordt geboren, weet hij niets zijn vaders koninkrijk, zijn rijkdommen en zijn vaders waardigheid. Het kind is zich er niet bewust van. Zijn onwetendheid neemt niet weg dat hij de zoon van een koning is. Hij is een kind van de koninklijke familie en hij is een erfgenaam van het koningschap.

U bent nu een kind van God en een erfgenaam van het koninklijk huis van de hemel. Wanneer u geestelijk groeit in Christus Jezus zult u bewust worden van de positie, de voorrechten en de rijkdommen die u als kind van God toebehoren.

Een voorbeeld:
Meneer en mevrouw X hebben geen kinderen en beslissen om een kind te adopteren. Zijn gaan naar een weeshuis en maken de keuze een klein jongetje te adopteren. Vanaf het moment dat het jongetje met zijn nieuwe ouders bij het huis aankomt waar zij gaan wonen, behoort het jongetje tot deze familie. Hij wordt als het ware “geboren” in dit gezin. Alle voorrechten van het zoonschap behoort het kind nu toe; hij is nu hun zoon. Toen hij in het weeshuis aan het echtpaar werd voorgesteld, waren het eerst “meneer en mevrouw X”, maar de adoptie heeft het kind nu de vrijbrief gegeven om hen “papa en mama” te noemen.

Wanneer wij Jezus Christus aannemen als onze Redder en Heiland, accepteert God ons ook en geeft Hij ons een andere geest. “… u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader‘.” (Romeinen 8:15).

De bijbel zegt: ”Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (2 Korintiërs 5:17).

U maakte vroeger deel uit van het koninkrijk van de duisternis, maar u bent nu overgeplaatst naar het Koninkrijk van God (Kolossenzen 1:13). Wanneer u uw hart opent, zult u ervaren dat God uw oude manier van denken gaat veranderen. Probeer niet uw nieuwe leven in te vullen volgens uw oude ideeën, manieren en gewoonten. Laat Christus u veranderen naar het beeld van Zijn gelijkenis (Romeinen 8:28-29).

Om te lezen:
1 Johannes 5:1-4
Johannes 1:1-13
Galaten 4:1-7

Om te onthouden:
Johannes 1:12

2. U bent nu een Kind van God!

De bijbel zegt:
“Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus”. (1 Johannes 1:3).

“Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.” (1 Johannes 5:13).

Om u te helpen:
God wilt dat u de zekerheid heeft van Zijn beloften. Wanneer u wordt verleidt en gaat twijfelen aan de echtheid van uw redding (uw nieuwe leven in Christus); weet dat deze gedachten van twijfel en onzekerheid de stem van satan is. Satan is de vijand van God en nu ook uw vijand. Vanaf het begin van de schepping heeft satan het vertrouwen van de gelovigen in Gods Woord, willen ondermijnen.

Jezus zei: ”Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.” (Johannes 10:10).

De duivel is de dief over wie Jezus hier spreekt. Een dief wilt altijd stelen van mensen die iets kostbaars bezitten. Als u niet het nieuwe leven in Christus heeft, waarom zou de duivel u dan lastig vallen? Hij valt u aan omdat u iets kostbaars bezit. U bezit iets van grote waarde, welke u van God heeft ontvangen. Wees bewust van die dief! Hij zal proberen u van uw schat te beroven!

Het Woord van God is uw verdediging tegen deze “dief”. God meent èlk woord wat Hij zegt. Wees ervan bewust dat alle bijbelboeken die over Jezus geschreven zijn, tot in elk detail zijn uitgekomen vanaf het moment dat Jezus op aarde kwam. Jezus leefde een korte periode op deze aarde, Hij stierf, werd begraven en op de derde dag stond Hij op uit de dood (1 Korintiërs 15:3-4). Na ongeveer zes weken ging Hij terug naar de hemel, naar Zijn Vader, vanwaar Hij gekomen was.

De Here Jezus zei: “ Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” (Johannes 14:6). Het gehele onderricht van Jezus geeft ons de zekerheid van de oprechte bedoeling van Zijn Vader, voor ons. Het Kruis van Jezus en het lege graf zijn de bewijzen dat u zonder twijfel op de integriteit van God kunt vertrouwen.

“Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven….” (Johannes 3:36).

“…Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.” (Romeinen 10:13).

Gelooft u deze beloften van God? “Ja, ik geloof, ja, ik zal het geloven” is uw antwoord! Dan heeft u de zekerheid dat u “opnieuw geboren” bent. U bent gered. U heeft het Eeuwige Leven.

Verjaag de dief door moedig te verklaren: “Ik heb het Nieuwe Leven in Christus mijn Redder. Ik weet het door Het Woord van God”.

Om te lezen:
Johannes 20:26-31
1 Johannes 1-10
Johannes 5:1-21

Om te onthouden:
Romeinen 10-13

3. Spreken tot God door Gebed

De bijbel zegt: “Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.” (Filippenzen 4:6).

Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid.” (1 Timoteüs 2:8).

Om u te helpen:
Bidden is eenvoudigweg spreken tot God zoals een kind tot zijn vader spreekt.

Een pasgeboren baby heeft maar één manier om te communiceren om te overleven. Met luid gehuil laat de baby weten iets nodig te hebben, waarna de baby over het algemeen meteen een reactie krijgt. Vanaf het eerste gehuil van de baby ontstaat er een ontwikkeling om te communiceren. De baby wordt bewust van zijn familie, en de baby wordt bewust van zijn omgeving. Naarmate het kind groeit beginnen de eerste gesprekjes en leert het kind het communiceren te begrijpen.

U bent nu in de familie van God. Het gebed is het spreken tot God, onze Vader, het Hoofd van de familie. Het gebed is een oefening van geloof in onze geestelijke communicatie met God. Wij kunnen beginnen met het basisbegrip van het gebed, en zullen gaandeweg leren te bidden overeenkomstig Zijn Wil (1 Johannes 5:14-15).

De Here Jezus bad. Wij lezen vaak in de bijbel over Hem “sprekend tot Zijn Vader”. Het was heel belangrijk voor Hem om de wil van Zijn Vader te kennen, en de wil van Zijn Vader te doen. In feite leert

Hij ons dat alles wat Hij deed de goedkeuring van Zijn Vader nodig had (Johannes 14:10). De Here Jezus onderwees dat ook en verwachtte daarom ook dat Zijn discipelen zouden bidden.

Jezus wilt dat u bidt. Het gebed is een belangrijk onderdeel in de bijbel. De beste manier om te leren bidden is om meteen te beginnen. Leer terwijl u bidt en bidt terwijl u leert. Leer te luisteren naar Gods stem middels Zijn Woord, en groei in uw gebed. Bid regelmatig en u zult een ontwikkeling zien in uw communicatie met de hemel, en u zult de toename van Gods kracht in uw gebeden ondervinden. Omdat het gebed voor ons geestelijk leven zo belangrijk is, is ons persoonlijke gebedstijd een doel voor aanvallen. De grootste tegenstand komt vanuit onszelf. De Bijbel noemt dit ons “vlees” oftewel onze “oude natuurlijke mens”. Wees daarom op uw hoede, en laat niets van uw goede communicatie met uw liefdevolle Vader weerhouden.

God verlangt ernaar om van u te horen. Gebed verandert uw leven. Jezus leert ons dat wij in Zijn Naam tot onze Vader bidden. De Heilige Geest zal ons hier altijd mee helpen.

Om te lezen:
Lucas 11:1-13
Filippenzen 4:6-7
Efeziërs 6:10-18

Om te onthouden:
Matteüs 6:6

4. Zijn Woord geeft u het leven en het geloof !

De bijbel zegt:
“Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien.” (Johannes 6:63).

“Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.” (Romeinen 10:17).

Om u te helpen:
We leerden in het vorige hoofdstuk dat gebed het spreken tot God is, zoals een kind tot zijn vader spreekt. Op dezelfde manier is het lezen van Gods Woord het spreken van God tot ons, zoals een vader tot zijn kind spreekt. Het Woord op zichzelf geeft ons het geloof, geeft ons het leven en geeft ons de kracht van God!

Als wij Gods Woord lezen, gebeuren de volgende dingen in ons hart:

 1. wij beginnen de gedachten en de wegen van God, onze Hemelse Vader, te begrijpen;
 2. wij worden sterker in ons geloof; en
 3. wij worden bewust van onze positie, onze rechten en onze voorrechten als kinderen van God.

Laten we kijken naar het geloof.
Geloof is het accepteren van Gods Woord (de Waarheid) en ernaar handelen (Jakobus 2:17-21). Geloof betekent: het Woord van God geloven, ondanks alle omstandigheden die het tegendeel beweren. Het standvastig geloof in het Woord van God zal te allen tijde onze ongenadige omstandigheden veranderen. Dit is de kracht van het geloof! Dit geloof wordt in onze harten gepland als wij ons aan Het Woord van God overgeven, en als wij ons aan het Woord houden. Het Woord van God zal ons vooruitzicht en gedrag beïnvloeden, en uiteindelijk het hele leven van een gelovige. Het uitoefenen van het geloof brengt in het leven van de gelovige een totale transformatie, die uiteindelijk in lijn komt te staan met Gods Woord.

Jezus zei: “… Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.” (Johannes 8:31-32).

De bron van het geloof is Jezus Christus zelf. Hij is Degene die gestalte geeft aan het geloof dat wij (behoren te) hebben. God heeft met een ieder van ons persoonlijke bemoeienis, en Hij geeft doelbewust een mate van geloof aan elk persoon. Vanuit die mate behoort elk persoon te groeien door zich bij elke gelegenheid dat zich voordoet “in geloof” te handelen.

De bijbel zegt hierover: “… De rechtvaardige zal leven door geloof.” (Romeinen 1:17).

Dit kan worden vergeleken met een persoon die een put bezit. Elke emmer water waar hij de put mee vult, voegt steeds meer water toe aan het reservoir. Het geloof komt door naar Christus te luisteren (Romeinen 10:17). De bijbel is de toevoerlijn naar het geloof. Geloof komt door de kennis van het Woord van God. Het is dus van groot belang om de bijbel te kennen.

Er werd gezegd van de eerste christenen: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen…” (Handelingen 2:42). Hun honger naar Gods Woord dreef hen ernaar om met elkaar samen te komen, en te verblijven in de nabijheid van de gezalfden, en aandachtig te luisteren naar hen die “het brood braken” voor hun zielen. Doordat zij zo gefocused waren op Gods Woord was het vanzelfsprekend dat geloof hun harten vulde.

We lezen in de bijbel:

“… De mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen…” (Handelingen 17:6).

“Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor.” (Handelingen 19:20).

Uw verlangen als kind van God is om vreugde te geven aan uw Hemelse Vader, door te leven zoals de bijbel het “leven van geloof” noemt. Het is de manier waarop Jezus op aarde geleefd had en Zijn verlangen is dat u Zijn voorbeeld zult volgen.

Om te lezen:
Hebreeën 11:1-6,
Hebreeën 12:1-4

Om te onthouden:
Marcus 9:23

5. Jezus volgen in de doop in Water

De bijbel zegt:
“Tegen allen zei hij: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.” (Lucas 9:23).

“Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.” “Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.” (Handelingen 2:38, 41).

Om u te helpen:De bijbelse doop in water is een totale onderdompeling in water. “Het volgen van Jezus” is een christelijke uitdrukking voor het “gehoorzamen van Jezus”.

Op Golgotha identificeerde Jezus Zichzelf publiekelijk met de zondaren. De Here Jezus betaalde de prijs voor de zonde, en op de derde dag stond Hij op uit de dood.

Met de doop in water identificeren wij onszelf met Jezus Christus onze Redder en Heer. Wij begraven ons oude leven en komen ervoor uit Jezus te willen volgen. Onze oude geestelijke lidmaatschap van het koninkrijk van de duisternis wordt beëindigd, wanneer we onze “oude identiteit” met de doop in water begraven.

De eerste gelovigen verspilden geen tijd om gedoopt te worden (zie Handelingen 2:41, 8:12 en 36, 9:18). Hun liefde voor Jezus werd door hun enthousiasme en gedrevenheid duidelijk door Zijn bevelen op te volgen (gehoorzaamheid). Hij is nu ook hun Heer en Meester. Zij schaamden zich niet voor de dood en begrafenis van het oude leven en de opstanding in Christus, door middel van de doop in water.

Jezus zelf was gedoopt in water (Marcus 1:9) en Zijn eigen discipelen werden gedoopt op dezelfde manier (Johannes 4:1). Hij droeg alle gelovigen op om zich te laten dopen.

De Ethiopiër vroeg Philippus: “… Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?” (Handelingen 8:36).

Stel uzelf dezelfde vraag. U heeft Jezus als Redder en Heer ontvangen. Dan is de weg van gehoorzaamheid duidelijk.

Laat uzelf dopen. (Praat zo snel mogelijk met uw voorganger hierover).

Om te lezen:
Marcus 8:34-38
Matteüs28:18-20
Handelingen 8:35-40

Om te onthouden:
Romeinen 6:6, 13

6. De doop in de Heilige Geest

De bijbel zegt:

Om ieder misverstand uit de weg te ruimen zei Johannes:
” …maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;… (Lucas 3:16).

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’” (Handelingen 1:8).

Om u te helpen:
Toen u Jezus als uw Redder had aanvaard, werd u “opnieuw geboren”, zegt de bijbel. U bent een kind van God geworden. Deze geweldige geestelijke ervaring wordt ook beschreven als “gedoopt worden in Christus”, een ervaring die door de Heilige Geest wordt geschonken (Romeinen 6:3, 1 Korintiërs 12:13). De bijbel geeft duidelijk aan dat wanneer u “opnieuw geboren” bent, er nog een geestelijke ervaring volgt, namelijk de doop in de Heilige Geest. Deze keer is het Jezus Christus zelf Die u doopt in de Heilige Geest (Lucas 3:16). Jezus beschreef deze ervaring als “het ontvangen van kracht” (Handelingen 1:8).

Door de doop in de Heilige Geest ontvangen wij meer kracht en ontvangen wij meer vertrouwen om te praten over Jezus. Wij ontvangen ook de kracht om zieken te genezen en demonen uit te drijven in de Naam van Jezus.

De eerste 120 discipelen werden gedoopt in de Heilige Geest op Pinksteren, toen zij bijeenkwamen in Jeruzalem (Handelingen 2:1-4). Sindsdien hebben massa’s mensen deze doop ontvangen, want deze bijzondere gave van de Heilige Geest is voor iedere gelovige. Deze bijzondere gave geeft de gelovige bovennatuurlijke bijstand in het “leven voor God” in deze kwade wereld (Handelingen 2:38-39).

De bijbel zegt dat de gelovigen:
Continue gevuld met de Heilige Geest moeten zijn (Efeziërs 5:18) en door de Heilige Geest geleidt moeten worden (Romeinen 8:14).

De Heilige Geest:
– Staat ons bij wanneer wij bidden (Romeinen 8:26).
– Geeft gaven (1 Korintiërs 12:4-11) waar wij intens naar verlangen en koesteren (1 Korintiërs 14:1,12).

De bijbel toont ons keer op keer dat gelovigen die gedoopt zijn in de Heilige Geest er bewust van zijn, doordat zij spreken in een voor hen onbekende taal; woorden die de Heilige Geest hen geeft (Handelingen 2:4, 10:44-46). Er zijn tegenwoordig miljoenen christenen die gedoopt zijn in de Heilige Geest, en hebben geconstateerd dat deze bijzondere ervaring hun leven heeft veranderd. Jezus gaf de opdracht aan Zijn discipelen: “wacht totdat gij de Heilige Geest ontvangt”, alvorens zij iets voor Hem zouden doen (Handelingen 1:4-5). U heeft de kracht van de Heilige Geest nodig om te getuigen dat Jezus Christus leeft.

Vraag de Vader (Lucas 11:13) voor Zijn gave door Christus Jezus, want deze belofte is voor u (Handelingen 2:38-39). Ontvang deze kostbare gave door geloof en spreek over Zijn grote daden in andere tongen (Handelingen 2:11).

Om te lezen:
Lucas 3:15-18
Johannes 7:28-39
Handelingen 1:4-8

Om te onthouden:
Handelingen 2:38,39

7. Het bidden in de Heilige Geest

De bijbel zegt:
“Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen,..” (Marcus 16:17).

“… en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.” (Handelingen 2:4).

“Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal.” (1 Korintiërs 4:2).

Om u te helpen:
Wanneer een persoon gedoopt is in de Heilige Geest spreekt hij of zij in de Geest in een voor diegene onbekende tong of taal (1 Korintiërs 4:2). Dit is de vervulling van de woorden van Jezus geschreven staan in de laatste verzen van het evangelie van Marcus, en in het evangelie van Johannes 7:37-39.

U zult merken dat als wij in tongen spreken, wij tot God spreken (1 14: Korintiërs 2). Wanneer wij in tongen spreken zullen wij Gods kracht ontvangen (1 Korintiërs 14:4). Paulus schreef daarom dat hij meer in tongen sprak dan wie dan ook in de gemeente te Korinthie (1 Korintiërs 14:18). In geloof greep Paulus elke kans aan om steeds effectiever te worden in dienst van God.

Laten wij deze bron van genade en van kracht niet verwaarlozen. Uw geloof zal alle belemmeringen en stagnaties overwinnen om Gods kracht te ontvangen, om te kunnen dienen. De doop in de Heilige Geest is een doorgang naar een nieuwe dimensie in de nieuwe fase van het “leven voor Jezus”. U zult hiermee in staat zijn om de negen gaven van de Heilige Geest te ontvangen (1 Korintiërs 12). Het spreken in tongen en het zingen in tongen (aanbidding) is erg kostbaar zowel thuis als in het openbaar (1 Korintiërs 14:39-40). Wij moeten hier een balans in zien te vinden, zodat we het niet teveel of te weinig doen. God is niet een God van verwarring. Met Zijn genade en met Zijn kracht, waaronder het spreken in tongen en de gave van de tongentaal, geeft Hij Zijn kinderen de mogelijkheid om een gebalanceerd en overwinnend leven te leiden.

Om te lezen:
Marcus 16:14-20
Handelingen 2:1-11
1 Korintiërs 14:1-18

Om te memoriseren:

1 Korintiërs 14:15

8. Over Jezus spreken met anderen

De bijbel zegt:
“Ik zeg jullie: iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God”. (Lukas 12:8.)

“Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft”. (Lukas 9:26).

Om u te helpen:
U bent nu in het “nieuwe leven in Christus” gestapt. Wees niet stil over dit wonder dat in uw leven heeft plaatsgevonden. U heeft berouw getoond en God heeft u vergeven; Hij heeft uw verleden vergeven. Jezus is uw Heer en uw Redder geworden en u gaat nu Gods weg op. U bent nu een kind van de allergrootste en rijkste familie. Dit is nog maar één van de vele geweldige waarheden, omdat u nu in Jezus gelooft.

Jezus zei: “Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.” (Matteüs12:34).

De bijbel zegt dat wij, die van de Here Jezus houden, de geest van geloof hebben.

Er staat in 2 Korintiërs 4:13: “Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven”.

Spreek vrijmoedig over Jezus Christus. Erken Hem in uw belijdenis en vertel anderen over Hem. Dit is een heel belangrijk aspect in uw leven met God; te praten over Jezus als uw Heer en Meester.

Door de erkenning van Jezus Christus naar mensen toe, is uw nieuwe leven nu verzegeld in God. Wij spreken met onze lippen over Hem (belijdenis) en tonen Christus door onze levens heen. Beide zijn essentieel. Wees niet beschaamd over de Here Jezus. Denk alleen al aan het feit dat u door Hem nu een Koningskind bent. Vaak ondervinden wij dat er met ons gespot wordt door mensen die God nog niet kennen, of ondervinden wij zelfs vervolging, omdat wij Christus erkennen en belijden. Vrees niet; wees niet geïntimideerd hierdoor, want onze beloning zal groot zijn als wij voor Jezus onze Heer lijden.

De Here Jezus zegt dat Hij ons zal zegenen door het lijden wat wij ervaren omwille van Hem, en dat wij moeten liefhebben hen die ons vervolgen, en moeten liefhebben zij die ons haten (Matteüs 5:11).

Vertel elke dag over uw Jezus Christus uw Redder. Hij zal dan Zijn Vader over u vertellen. U zult een instrument zijn om over het eeuwige leven in Christus te zaaien, in de harten van mensen.

Om te lezen:
Romeinen 10:6-15
Matteüs 10:24-33
Lucas 9:18-26

Om te memoriseren:
Matteüs 10:32-33

9. Gemeenschap met anderen die van Jezus houden

De bijbel zegt:
“… en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen”. (Hebreeën 10:25.).

“Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren”. (Matteüs 18:19.).

Om u te helpen:
Het is de gewoonte voor een familie om bij elkaar te komen. In de familie van God is het ook zo. Door uw geloof in Jezus Christus bent u nu een lid van deze familie (Galaten 3:26). Jezus heeft gezegd dat wanneer Zijn kinderen bijeenkomen in Zijn Naam, is Hij in hun midden (Matteüs18:20). Dit is de voornaamste reden om de kerkdiensten bij te wonen, opdat u samen met andere gelovigen Jezus onze Levende Heer zult ontmoeten. Wat een gewèldige bemoediging!

De plaats waar christenen samenkomen is de locale kerk waar gepredikt wordt uit het Woord van God. Gods bedoeling van een plaatselijke kerk is een gemeente waar de gelovigen opgebouwd en onderricht worden, opdat een ieder zal worden als een “woning” waar Gods Heilige Geest kan verblijven (Efeziërs 2:22).

De persoon die ik ben vandaag is het resultaat van wie ik in mijn leven heb toegelaten, en uiteindelijk mijn leven heeft beïnvloedt. Of we het leuk vinden of niet, de mensen waar wij voor kiezen mee om te gaan beïnvloeden ons leven.

Wanneer we ons leven aan Jezus geven verlangen wij ernaar om bij mensen te zijn die van Hem houden. Wij verlangen ernaar om bij mensen te zijn die vol zijn van het geloof, en vol zijn van de Liefde van de Heer, en in wie Christus te zien is. Omdat wij als Jezus willen zijn, willen wij ook vol van de liefde zijn, vol van geloof, en willen wij ook dat anderen Christus in ons leven ziet. Waar vinden wij deze mensen? De beste plaats om deze mensen te ontmoeten en te leren kennen is de kerk.

De eerste Christenen realiseerden zich goed dat het belangrijk was om regelmatig bijeen te komen. Zij kwamen voortdurend bijeen om God te aanbidden in kleine groepen, als in grote samenkomsten. Er werden zoveel mogelijk diensten gehouden: Bijbelstudies (Doctrine), het Breken van Het Brood (ook wel Heilig Avondmaal genoemd) en Gebedsdiensten (Handelingen 2:42). Al deze activiteiten zijn belangrijk voor een geestelijke groei, om opgebouwd te worden, en een goede balans te vinden in uw leven met God.

Geen wonder dat de eerste christenen bekend stonden om hun liefde, hun ijver en betrokkenheid in de samenkomsten. Hun motto was: “allen voor Jezus, Jezus voor allen”. Opgebouwd door het Woord van God, en door samen te komen met gelovigen, waren zij in staat uit te reiken naar anderen in hun samenleving, om ze te winnen voor Jezus. Vind een lokale kerk vol van Gods liefde, vol van kracht, en waar het Woord van God gepredikt wordt. Wordt een deel van de gemeenschap. Maar vrienden, raak betrokken en geef God de ruimte om jou middels de kerk een sterke christen te maken.

De lokale kerk is:

 1. De familie van God (Efeziërs 2:19).
 2. Waar Jezus het Hoofd is (Efeziërs 1:22-23).
 3. Waar God Zijn familie wilt ontmoeten (Matteüs 18:20).
 4. Waar God in onze behoeften wilt voorzien, en ons wilt opbouwen (Efeziërs 4:11-13).
 5. Waar wij leiding ontvangen in de Waarheid van God (Efeziërs 4:14).
 6. Waar wij worden onderricht onze verlangens aan te passen aan God (Efeziërs 4:15-16).
 7. Waar wij de Kracht van Gods Geest ontvangen om zielen te winnen voor God (Handelingen 4:31).
 8. Gods instrument zullen worden overwinningen te behalen (Efeziërs 3:10).
 9. Waar God Zijn Glorie betoont (Efeziërs 3:20-21).

Om te lezen:
Heb 10:25
Math 18:15-20
1 Tim 3:14-16

Om te memoriseren:
Heb 10:25

10. Een leven van Liefde naar anderen toe

De bijbel zegt:
“Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” (1 Johannes 4:11).

“Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde”. (1 Johannes 4:7-8).

Om u te helpen:
De bijbel zegt: “God is Liefde” en “Liefde is van God” (1 Johannes 4:7-8).

Liefde is een belangrijk onderdeel van God.

Gods liefde komt in ons hart door de werking van de Heilige Geest, wanneer we Jezus als Heer in ons hart aannemen. Deze liefde groeit door het volgen van Jezus (Romeinen 5:5, 1 Johannes 4:16-17). Jezus leerde Zijn discipelen om lief te hebben en om te worden zoals Hij (Johannes 13:34). God wilt dat u zoals Jezus bent. Gods liefde is meer dan een emotionele ervaring. Met Gods liefde kunnen wij van moeilijke personen houden, zoals God van ons hield toen wij zondaren waren. Uw gevoel en emotie mogen niet bepalen of u van iemand houdt of niet. Liefde tonen is gehoorzaam zijn aan God en goed te zijn voor anderen. God leert u van mensen te houden onder alle omstandigheden.

De liefde van God zit diep in uw binnenste, in uw “ware ik”. Door goed te doen voor anderen, ongeacht wie of wat ze voor ons zijn. God zegt: kies voor het goede en doe het goede voor de mensen. Voor een overwinnend leven in Christus is dit kenmerkend. Liefde is altijd een uiting van actie.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).

“…ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven”. (Galaten 2:20).

Jezus vertelde een eenvoudig verhaal; het verhaal van de “barmhartige Samaritaan”. In dit verhaal laat Jezus de Liefde van God zien, en de persoon naar wie de liefde uitgaat. Wij moeten liefhebben zoals Hij heeft liefgehad, ongeacht wie of wat dan ook. God heeft geen voorkeuren. Wij tonen onze liefde door goede daden te doen, en persoonlijke offers te brengen (onbaatzuchtigheid). Onze liefde behoren wij te tonen aan onze naaste. Aan een ieder die in nood is.

Onze gezegende Redder leert ons hiermee:
“Ga heen en doe hetzelfde naar anderen toe, ga heen en heb een ieder lief”.

Om te lezen:
1 Johannes 4:6-21
Lucas 10:25-37

Om te memoriseren:
1 Johannes 4:10,11

11. Een leven van geven

De bijbel zegt:
Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.” (Maleachi 3:10).

“Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.” (Lucas 6:38).

Om u te helpen:
Vandaag concentreren wij ons op het “geven”.

God is de gever van alle goede dingen en wij hebben Zijn leven en de eigenschap van het geven geërfd!

Het Nieuwe Testament bemoedigt ons om te geven zoals God ook voor ons heeft voorzien (1 Korintiërs 16:2), en wijst erop dat de eerste gelovigen hun giften gaven toen zij samenkwamen voor het Breken van het Brood. Het werd een deel van hun gehoorzaamheid en aanbidding tot God.

Vaak wordt de vraag gesteld: “Hoeveel moet ik geven”?

In Genesis hoofdstuk 14 lezen wij dat Abraham een tiende deel gaf van al zijn bezittingen aan de hogepriester Melchizedek nadat hij brood, wijn en de zegen van hem had ontvangen. Er wordt ons geleerd dat Melchizedek de koning van de vrede en gerechtigheid was. Hebreeën hoofdstuk 7 laat ons zien dat de Here Jezus onze Melchizedek is; Hij is onze Hogepriester. Wij leren uit dit verhaal dat Melchizedek Christus typeert en dat Abraham de gelovige typeert. Abraham gaf een tiende deel van al zijn bezittingen uit pure liefde voor God, en uit dankbaarheid voor de zegeningen die hij van God had ontvangen.

Jaren later toen God Zijn wet gaf aan Mozes, werden de Israëlieten bevolen om een tiende deel van hun bezittingen of een tiende van hun inkomsten te geven, dan daarbij extra offers als de situatie het toeliet. Deze giften werden gebracht naar de voorraadkamer van de Tabernakel, en later naar de Tempel, zodat goede werken gedaan kon worden. God leert ons dat het geven van een tiende deel van onze inkomen de sleutel is van de zegeningen in ons leven.

Wij, die in Christus Jezus zijn, zijn meer gezegend dan de gelovigen in het Oude Testament! Wij hebben zoveel meer om dankbaar voor te zijn! Denk alleen al aan de zegeningen in Christus Jezus. Het minste wat we als christenen zouden moeten geven is een tiende deel van ons inkomen, met de extra offergaven. Eigenlijk behoren wij, gezien Gods geweldige voorziening in ons leven, meer moeten geven aan God. Voor sommigen lijkt een tiende deel veel om te geven, maar vergeet niet: 9 euro met Gods zegeningen is meer waard dan 10 euro zonder Gods zegeningen! God wilt niet dat u arm bent. Hij wilt dat u een voorspoedig en gezegend leven zult leiden (3 Johannes 2). God zegende Abraham zodat Abraham een zegen voor anderen kon zijn. God wilt ook u zegenen, zodat ook u tot zegen voor anderen kunt zijn. Onthoudt dat u anderen niet kunt zegenen, als u zelf niet gezegend bent!

De sleutel om Gods zegeningen te ontvangen zit in het geven! Ook al heeft u niet veel, begin hoe dan ook te geven. God gaat u financiële voorspoed geven. Als u een leven leidt van vrijgevigheid in uw financiën naar God en anderen toe, zal God u zeker zegenen!

Overdenk deze teksten uit de bijbel:
“Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.” (Lucas 6:38).

“Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten”. (2 Korintiërs 9:6).

Zaai overvloedig in de werken voor God en in het leven van anderen. God zal u dan ook overvloedig zegenen. Leef een leven van geven en vrijgevigheid!

Vrijgevigheid:

 1. zet u vrij van de liefde voor geld en van hebzucht;
 2. zet u vrij van de angst om niet genoeg te hebben; en
 3. verrijkt u zodanig dat u nog meer heeft om anderen mee te zegenen!

De bijbel zegt dat God de blijmoedige gever liefheeft; hij die vrijgevig geeft zonder tegenzin. Ons geven zou zo moeten zijn zoals God ons heeft gezegend. De werken in de kerk, in het Huis van God, kunnen hierdoor goed gedaan worden, met name het bereiken van de verloren zielen voor Jezus.

Onthoudt dat de blijmoedige gever alleen maar rijker wordt, en niet armer!

Om te lezen:
Hebreeën 7:1-7
Genesis 14:8-20
2 Korintiërs 9:1-8

Om te memoriseren:
2 Korintiërs 9

12. Vergeving

De bijbel zegt:
“Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft”. (Efeziërs 4:32).

Om u te helpen:
Voordat Christus in uw leven kwam, was u als een “veroordeelde” in een cel. Door de zonde was u “ter dood veroordeeld”. U bevond zich in een gevaarlijke positie. Toen kwam Jezus met Zijn wonderbaarlijke offer: vergeving. U beantwoordde Hem en accepteerde deze bijzondere gift; het werd een ware bevrijding voor u. U werd overgeplaatst van de dood naar het leven, zoals een gevangene die is vrijgezet. U heeft nu het Nieuwe Leven in Christus. In de loop der jaren had u heel veel zonden vergaard die allen met een beschuldigende vinger naar u wezen. Elke zonde leidde naar de dood (Jakobus 1:15). U verdiende de dood maar in plaats daarvan ontving u vergeving bij God.

De Here Jezus zegt nu: “Vergeef mensen die u beledigen”. Hoe erg ook de belediging is, hoe vaak het ook herhaald is, u mag geen bitterheid en vijandigheid behouden tegen deze mensen. Onvergevingsgezindheid kan ervoor zorgen dat uw gebeden niet verhoord worden. Wees snel met vergeven zodat u niet alleen uzelf, maar ook diegene vrijzet die u beledigd heeft. Dit is handelen zoals onze Heer Jezus. Hij bad voor hem die Hem kruisigden: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lucas 23:34). God wilt dat u net als Zijn Zoon Jezus bent (Romeinen 8:29).

Wij hebben vergeving ontvangen van onze grote schuld aan God. De schuld van anderen naar ons toe is zeer klein in vergelijking met onze grote schuld aan God, welke Hij reeds vergeven heeft. Als u anderen vergeeft wordt ook uw eigen schuld gewist door God, en blijft de goede harmonie met God gehandhaafd. Ons hart is in orde naar God toe als we goede relaties hebben met onze naasten; bekeerden of onbekeerden. Soms kunnen wij er moeite mee hebben, maar vergeet niet: u bezit de Geest van Christus.

“Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.” (Filippenzen 4:14).

Wees als Jezus. Wees vergevingsgezind.

Om te lezen:
Marcus 11:24-26
Matteüs 18:15-35

Om te memoriseren:
Marcus 11:25

13. Dankzegging

De bijbel zegt:
“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden”. (Filippenzen 4:6)

“… dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” (1 Tessalonicenzen 5:18).

Om u te helpen:
God bevrijdde het volk van Israël uit Egypte om het volk naar het beloofde land te brengen.

Het volk had wonderen gezien toen zij uit Egypte gehaald werden, maar de meeste van hen zijn nooit in het beloofde land aangekomen. Dat is triest. Doordat zij geen vertrouwen hadden in God, en door een verkeerde houding naar God toe, konden ze het beloofde land niet bereiken. In plaats van God te danken en te prijzen voor hun bevrijding uit Egypte, klaagden zij bij elke tegenslag voortdurend over de omstandigheden waarin zij op dat moment verkeerden. Hoewel zij lichamelijk vrij waren, waren zij nog steeds gebonden door een verkeerde houding. Egypte was nog steeds in hun harten.

Voor ons als christenen vertegenwoordigt Egypte ons oude leven van zonde en egoïsme. Jezus Christus heeft ons vrijgezet van de kracht van de zonde. Wij moeten de gewoonte en het gedrag van de zonde verbreken. Enkele kenmerken van de zonde is klagen en kritiek hebben. Wij moeten de gewoonte verbreken van het klagen en kritiek hebben, en vervangen door “dankzegging” te belijden en te tonen.

Onthoudt: God houdt ALTIJD van u. Het Bloed van Jezus Christus reinigt u ALTIJD. Gods beloftes van zegen en leven zijn altijd WAARHEDEN voor hen die het geloof in Christus hebben. Soms kunnen omstandigheden u bedroeven en verwarren, maar de GROOTHEID en de GOEDHEID van God blijft ALTIJD bestaan. Dus leer God te danken in èlke situatie (1 Thess 5:18).

Dankzegging brengt overwinning. Het is het geloof die de druk van de wereld overwint (1 Johannes 5:4).

De Psalmist besefte dit en zei:
“Daarom wil ik u prijzen te midden van de volken, HEER, een loflied zingen tot eer van uw naam.” (Psalm 18:49).

Om te lezen:
Filippenzen. 4:4-7
1 Thes. 5:16-23
Efeziërs 1:18-21

Om te memoriseren:

1 Thes 5:16-18

14. Het dienen van de Heer

De bijbel zegt:
“Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.” (Johannes 12:26).

“Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag.” (Hebreeën 12:28).

“Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.” (Romeinen 12:1).

Om u te helpen:
Eén van de voorrechten om een christen te zijn is het dienen van God. Voordat we “opnieuw geboren” waren was alles wat we deden, ook waarvan wij dachten dat het goed was en dienstbaar, onacceptabel voor God.

De bijbel beschrijft deze werken uit ons oude leven als “dode werken” of als “vuile klederen” (Hebreeën 9:14, Jesaja 64:6).

We zijn nu volledig gereinigd door het Bloed van Jezus, vanaf het moment dat wij Hem in ons leven hebben aangenomen. Eerst werden wij gevangen gehouden door de zonde, maar nu zijn wij vrijgezet om Jezus te volgen en Hem te dienen (Romeinen 7:6). Er is nu niets meer uit het verleden wat ons kan hinderen God met eerbied en ontzag te dienen en Hem welgevallig te zijn. (Hebreeën 12:28). Het dienen van God moet gewillig gaan gepaard met vreugde. Het dienen van God moet vruchtbaar zijn door het geloof en door de liefde (Galaten 5:13). We moeten vurig in de Geest zijn om de Heer te dienen.

De bijbel zegt: “Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer”. (Romeinen 12:11).

Het woord “enthousiasme” betekent hier “vurig” zijn. Wees altijd vurig voor Jezus, vol vreugde en wees trouw. Doe het goede naar anderen toe zoals naar God. Het oprecht dienen van God zal naar anderen toe zichtbaar zijn. Niet alleen naar christenen toe, maar ook naar diegenen die de Bijbel weergeeft als de verlorenen (Lucas 10:36-37 en Judas 23).

Het dienen van God vraagt om een volledige vernieuwing van ons denken en motieven, en in alles wat we doen. Elk deel van ons leven moet openstaan voor Gods Heilige Geest om ons te vullen, om ons te leiden en om controle over ons te hebben. De Bijbel leert ons dat we God welgevallig behoren te zijn. (Romeinen 12:1-2). Deze gehoorzaamheid naar God toe vereist veel zelfverloochening. Maar wanneer wij naar Hem uitroepen zal Hij ons de goede dingen geven, door de Heilige Geest, die ons als Christus doen gelijken.

Het allerbelangrijkste is te leven voor uw Heer en Meester Jezus Christus. Alles van uzelf moet minder worden, en alles van Hem moet méér worden. Het is een leven van continue ontvangen van God, opdat door uw woorden en daden Jezus Christus verkondigd wordt naar anderen toe.

Dit is het leven “in de geest”; uw aanvaarding in dienst te staan van God.

Om te lezen:
Johannes 12:20-26
Hebreeën 12:22-19
Romeinen 12:1-13

Om te memoriseren:
Romeinen 12:1-2

Epiloog
“Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren”.

(Handelingen 20:32).

“Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.“

(Filippenzen 3:8-11).