Bidden

HET GEBED – Genesis 18:16-33

Het gebed is het machtigste wapen van de Christen. Het gebed kan gesloten deuren openen en grote veranderingen teweegbrengen in huis, stad en gemeente.
Alvorens nader in te gaan op het gebed wens ik enkele heel belangrijke zaken over het bidden met u behandelen.

Bidden is contact hebben met God

Eén van de belangrijkste redenen van ons bidden is het hebben van contact met de Here. Tijdens het bidden leggen wij contact met onze hemelse Vader en voeren een gesprek met Hem. Dit gesprek kan eerlijk en open zijn, daar wij de toegang tot de Vader hebben door het Bloed van Jezus. We kunnen in die heilige momenten alles met de Heer bespreken.

Contact hebben met iemand is echter nimmer eenzijdig. Het moet van twee kanten komen. Als ik contact heb met u, dan hebt u contact met mij en ik heb contact met u. Wij hebben contact met elkaar. Zo is het ook met ons contact hebben met de Here. Wij hebben contact met Hem en Hij heeft contact met ons.

Hoe kunnen wij dat verwezenlijken? We kunnen dit contact verwezenlijken door een rein kanaal te zijn, waardoor er een verbinding tussen ons en God gelegd kan worden. Het kanaal van God naar ons staat altijd open; de vraag is echter: hoe is het met onze verbinding.

Stille tijd

Uw stille tijd is de beste tijd om een dergelijk contact te leggen. Uw stille tijd is de tijd die u uittrekt om alleen met God te zijn.

 1. Uw contact met God legt u door tot Hem te bidden, of beter gezegd: te praten.
 2. De Here legt contact met u door in de stilte en rust tot u(uw hart) te spreken en Hij gebruikt Zijn Woord om u door Zijn Woord op bepaalde zaken van uw leven te wijzen.

Een goed voorbeeld van 'Bidden is contact met God' vinden wij in Genesis 18:16-33, waar Abraham tot de Here praat over Sodom en de Here praat tot Abraham. Dus als u bidt, stel uw hart open, want de Heer wil misschien tijdens het bidden uw reine ziel Zijn wil bekend maken.

Bidden is als een reukoffer

Het reukoffer nam een belangrijke plaats in, in de wet. In Exodus 30:7-10 zien wij dat Aäron elke morgen en elke avond welriekend reukwerk in rook moest doen opgaan. In Daniël 2:46 zien wij dat hoge gasten geëerd werden door het aansteken van reukwerk.

Het reukwerk was heel belangrijk bij het Verzoendeksel. Leviticus 16:13, 'Dan zal hij het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heren, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat op de getuigenis ligt, bedekt, opdat hij niet sterve.' Ons gebed is als een welriekend reukoffer dat tot de Here opstijgt. De Here geniet van ons reukwerk. Hij is blij als Zijn kinderen bidden. Elke morgen en elke avond werd het reukoffer gebracht. Zo ook kan ons gebed, ons reukoffer, elke dag opstijgen tot God.

'En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op.' Openbaring 8:3-5; Lees ook Openbaring 5:8.

David zegt: 'Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer.' Psalm 141:2 Wie bidt brengt als het ware een offer aan God.

Het gebed bevordert onze heiligheid

Bidden is praten tot God. En God is heilig. Wie dus tot de Here nadert moet rein en heilig zijn. Het enige gebed dat op deze regel een uitzondering vormt is: 'Heer, wees mij arme zondaar genadig', vergeef Mij Heer en reinig mij met Uw bloed.'

Wie bidt en niet rein staat voor de Here, zal van de Here niets ontvangen. Hij die met oprechtheid tot de Here wil naderen, zal eerst in het reine moeten staan met God en mensen, voordat hij kan zeggen, 'Vader in de hemel'. De Bijbel zegt: 'Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.' Mattheüs 5:23,24

In Spreuken 28:9 lezen wij: 'Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.'

Deze woorden uit Mattheüs brengen iedereen tot denken. Mensen gaan beseffen hoe ernstig en hoe groot de heiligheid van God is. We gaan ook inzien dat bidden een heel serieuze zaak is. En dat alleen de gelovigen die geestelijk goed voorbereid zijn de vele vruchten van het gebed kunnen plukken. Met geestelijk goed voorbereid zijn bedoel ik, de mensen die gereinigd zijn door het Bloed van de Heer en die een gereinigd en geheiligd leven leiden.

Wie oprecht wil bidden MOET rein en heilig zijn

In Jacobus 5:16 lezen wij : 'Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.' Ver is de Here van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardigen hoort Hij.' Spreuken 15:29 zegt: 'Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus.' Volle vrijmoedigheid hebben wij als wij recht voor de Here staan. Serieus bidden en heilig zijn gaan samen, daarom stel ik dat bidden de heiligheid bevordert.

Bidden is zich vernederen

 • Wie bidt en iets vraagt, erkent daarmee zijn afhankelijkheid aan God.
 • We bidden tot God omdat wij zijn grootheid en heerlijkheid erkennen.
 • We bidden tot God omdat wij geloven dat Hij ons kan helpen.
 • We bidden tot God omdat wij zonder Hem niet willen leven.
 • Wie bidt erkent dat hij het zelf niet kan en roept nederig de hulp van God in.

'En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen…' Efeze 6:18. Smeken betekent 'nederig en dringend verzoeken' of 'ootmoedig vragen om iets'.

Bidden is strijden

Bidden gaat vaak gepaard met strijd. Want bidden brengt hemelse krachten in beweging. Door ons bidden ontstaat er soms een strijd in de hemelse gewesten. Denk aan Daniël 10.

De tegenstander wil niet hebben dat onze gebeden verhoord en beantwoord worden. Hij zal alles in het werk stellen om het ons moeilijk te maken. Daarom lijkt het soms alsof onze problemen groter worden als wij veel bidden. Dit verschijnsel moet ons echter juist stimuleren om door te gaan met bidden, want de overwinning zal net als bij Daniël niet uitblijven. De strijd kan soms zwaar zijn, maar wie volhardt, zal zeker overwinnen. 'Want Hij die in ons is, is sterker dan die in de wereld is.'

Wist u dat God naar mensen zoekt die weten te strijden in het gebed? 'Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten.' Ezechiël 22:30

God zocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en die op de bres zou kunnen staan voor het land. Met andere woorden God zocht naar iemand die strijden kan. Strijders zijn mensen die volharden, aanhouden en niet opgeven. Efeze 6:18.

Paulus zegt in Romeinen 15:30 – ' Maar, broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God, opdat ik behoed worde voor de wederspannigen in Judea.' Paulus wist dat het bidden een worsteling is.

Nog een belangrijk bijbelgedeelte over de strijd vinden wij in Jesaja 62:6,7 – 'Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters gesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen…' Strijders zwijgen nooit, maar bidden altijd. Ze staan steeds op hun post, op de bres voor de gemeente, de voorganger, de oudsten enzovoort.

Bidden is wachten in geloof

Wie oprecht bidt heeft geloof, en wie geen geloof heeft bidt niet. De Bijbel zegt: 'Wie bidt, ont
vangt.' Die ontvangt in geloof. 'Maar zonder geloof is het onmogelijk, Gode welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.' Hebreeën 11:6

Want wie tot God komt, kunt u lezen als ' wie tot God bidt'. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Met andere woorden hun gelovig gebed wordt verhoord naar Gods wil.

'Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen.' Jacobus 1:6,7

 • Bidden in geloof is staan op de beloften van God.
 • Bidden in geloof is ontvangen voordat u het ziet.
 • Bidden in geloof is vertrouwen hebben dat God bij machte is u te geven wat u gevraagd heeft.

 

Nog enkele zaken over het gebed

 

Uw wil geschiede

U behoeft niet bij elk gebed te zeggen, 'Uw wil geschiede'. Deze woorden moeten wij alleen gebruiken, wanneer wij niet weten wat de wil van de Here is. Maar wanneer u duidelijk Gods wil weet, bijvoorbeeld aan de hand van Zijn Woord, dan zijn de woorden ' Uw wil geschiede' een vorm van twijfel. Soms wil men de twijfel bedekken met de woorden ' Uw wil geschiede'.

De gelovige die echter weet dat hij bidt naar de wil van de Here, gaat staan op de beloften van God.

In de Naam van Jezus

Wij hebben slechts toegang tot de Vader door Jezus. Hij is de Weg tot God, 'Niemand komt tot de Vader dan door Hem'. Het is Gods wil dat wij tot Hem komen in de Naam van Jezus.

 • 'Te dien dage zult gij in Mijn Naam bidden…' Johannes 16:26
 • 'Wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen…' Johannes 14:13,14
 • 'Opdat de Vader u alles geve, wat Gij Hem bidt in Mijn Naam…' Johannes 15:16

 

U mag staan op de beloften van God

God waakt over Zijn Woord om dat te doen. Als God ons gebed niet verhoord ligt het niet aan God, maar aan Gods kinderen.

 • 'God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?' Numeri 23:19
 • 'De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbijgaan.' Lucas 21:33

Bidt voor uw voorganger

Wij geloven dat alle kinderen Gods moeten bidden voor hun voorgangers. Ze hebben uw gebed heel hard nodig. In feite kunnen zij niet zonder het gebed van de gemeenteleden.

 • 'Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; …' Hebreeën 13:7;
 • 'Bidt voor ons, want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan.' Hebreeën 13:18
 • 'De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.' 1 Timotheüs 5:17

Sta soms vroeg op

Het is goed om af en toe vroeg op te staan en te bidden. Het is dan heerlijk rustig en u kunt in alle rust tot uw Heer praten. In die stille uren wil de Here belangrijke zaken aan u doorgeven. Van de Heer staat bekend dat Hij soms (of vaak) vroeg opstond om te bidden: 'En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging naar een eenzame plaats en bad aldaar.' Marcus 1:35

Breng ook een nacht in gebed door

Het is heel verstandig en nuttig om een nacht in gebed door te brengen. Een dergelijke nacht bidstond brengt grote zegeningen voor de gelovige. Ook de Here bracht soms (of vaak) de nacht door in gebed.

Tenslotte…

Iemand heeft gezegd: 'U kent de waarde van het gebed; het is van onschatbare waarde. Verwaarloos het nooit en te nimmer.'

Het antwoord is aan u …

 

Vragen bij deze studie over het gebed

 1. Hoe kunt u contact met God leggen?
 2. Hoe legt God contact met ons tijdens onze stille tijd?
 3. Noem een Bijbeltekst op waaruit blijkt dat onze gebeden als een reukoffer zijn.
 4. Wat moet u doen als u zich tijdens het bidden herinnert dat iemand iets tegen u heeft?
 5. Wat is smeken?
 6. Wat zou u doen als u ontdekt dat door uw bidden uw probleem juist groter wordt?
 7. Wanneer bidt u 'Uw wil geschiede'?
 8. Waarom bidt u in de Naam van Jezus?
share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.