De juistheid van de Bijbel

De Bijbel is de door God geïnspireerde openbaring van Zichzelf, aan ons overgedragen door mensen die Hij daar voor uit koos. Het woord Bijbel is afgeleid van het griekse woord "Biblia", wat boeken betekent. Het is een verzameling van boeken.
De Bijbel wordt in twee delen verdeeld. Het eerste deel wordt het Oude Testament genoemd, en bevat 39 boeken. Het is geschreven vòòr de komst van de Here Jezus. Het tweede deel, dat Nieuwe Testament wordt genoemd, bevat 27 boeken en is geschreven na de komst van de Here Jezus.
Het woord Testament betekent "Verbond". Een verbond is een afspraak tussen twee personen. Een overeenkomst tot samenwerking. Een afspraak is alleen van belang als beide partijen zich daaraan houden. God houdt zondermeer Zijn deel van de overeenkomst, maar wij moeten ook ons deel van de overeenkomst nakomen. Wat is ons deel? Ons deel is op God te vertrouwen en Hem gehoorzamen.

We zullen enkele punten behandelen die ons zullen overtuigen omtrent de juistheid van de Bijbel.

1. De eenheid van de Bijbel.

De Bijbel bevat 66 verschillende boeken. Deze zijn geschreven over een periode van ongeveer 1500 jaren door 40 verschillende mensen. Onder andere door: koningen, schaapherders, predikers, boeren, priesters. De 66 boeken zijn geschreven over een periode van 1400 vòòr Christus (BC) tot 100 na Christus (AD) en toch spreken ze allemaal van één Persoon, de Here Jezus Christus. Christus is het gemeenschappelijke thema van de Bijbelboeken.

Sommigen beweren dat sommige teksten andere teksten "tegenspreken". Een nauwkeurige studie van het Woord toont ons dat geen enkel tekst de ander tegenspreekt.

De goddelijke openbaring van de Bijbel wordt bevestigd door de studie van de oudheid. De geschiedenis van de oudheid ondersteunt altijd wat de Bijbel over die periode vertelt. Archeologen graven rondom de ruinen van de oude steden en hun vondsten helpen de oude geschiedenis te begrijpen. De laatste jaren komen steeds meer historici tot de conclusie, dat de Bijbel toch gelijk heeft en betrouwbare geschiedbeschrijving bevat.

2. De vervulde profetie.

Het profetisch woord is het voornaamste bewijs van de juistheid van de Bijbel.

"Als de Schrift voorspellingen gedaan heeft betreffende toekomstige gebeurtenissen lang vòòr de tijd, waarin zij hebben plaatsgehad, zodat geen menselijke scherpzinnigheid of helderziendheid ze ook maar enigszins heeft kunnen vermoeden of verwachten; en als bovendien deze voorspellingen nauwkeurig en precies zijn, dat de mogelijkheid van gissen of raden ten enenmale is uitgesloten; en als tenslotte deze oude, uitvoerige en bijzondere voorspellingen op de meest letterlijke wijze in vervulling zijn gegaan, dan moeten wij tot de conclusie komen, dat zulke voorspellingen bovennatuurlijk, dus geïnspireerd zijn."

In de Bijbel komen er honderden profetieën voor betreffende Israël, Kanaän, Egypte, Babylonië, de eerste komst van Jezus, die allemaal vervuld zijn!

3. Door de eeuwen heen bewaard gebleven.

Een bewijs van de goddelijke oorsprong van de Bijbel is het feit, dat het de eeuwen door bewaard gebleven is en gebleken is van blijvende waarde te zijn. Velen hebben getracht te Bijbel te vernietigen. Ze hebben pogingen ondernomen om de Bijbel belachelijk te maken. Ze hebben de spot met de Bijbel gedreven. Geen enkel ander boek heeft aan zulke bittere pogingen om het te vernietigen blootgestaan als de Bijbel. Desondanks is de Bijbel tot heden voor ons bewaard gebleven, omdat het Gods Woord is.
De Bijbel wordt nog steeds in grote aantallen verspreid. In meer dan 1400 talen is minstens een gedeelte van de Bijbel vertaald. Waarschijnlijk verstaat 95% van de wereldbevolking één of meer van deze talen. Per jaar worden 30 miljoen exemplaren van de Bijbel of een deel van de Bijbel gedrukt en verspreid.

Wat is de inhoud van de Bijbel?

"De Bijbel bevat het verhaal van de wereld vanaf het begin van de tijd tot de toekomst, waarin er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn.
Genesis vertelt over de schepping van de wereld, het ontstaan van de zonde, de zondvloed en het ontstaan van het volk Israël. Van Exodus tot Esther lezen we de geschiedenis van Israël tot ongeveer 400 jaar vòòr de geboorte van Christus.
De boeken Job tot het Hooglied bevatten prachtige poëzie. Het zijn boeken van wijsheid. De rest van het Oude Testament, van Jesaja tot Maleachi, is profetisch d.w.z. het bevat boodschappen van God aan Israël betreffende zijn tegenwoordige omstandigheden en zijn toekomstige bestemming.
Het Nieuwe Testament begint met de vier Evangeliën, die ieder het leven van de Heer Jezus Christus beschrijven. Handelingen vertelt over het leven en handelen van de eerste christenen en het leven van de grote apostel Paulus. Van Romeinen tot Judas vinden we brieven aan gemeenten en individuele personen betreffende de grote waarheden van het christelijk geloof en praktische aanwijzingen voor het christenleven. Openbaring geeft een blik in de toekomst en spreekt van gebeurtenissen die nog zullen plaatsvinden in de hemel, op de aarde en in de hel."

Iemand heeft eens de volgende samenvatting gegeven van de Bijbel:
"Dit boek bevat de gedachten van God, de toestand van de mensen, de weg tot behoud, het oordeel over zondaars en de zaligheid van gelovigen. De leerregels van dit boek zijn heilig, de voorschriften bindend, de verhalen betrouwbaar en de besluiten onveranderlijk. Lees dit boek om wijs te worden, geloof het om behouden te worden en breng het in praktijk om heilig te worden.
Het bevat licht om u te geleiden, voedsel om u te onderhouden en troost om u blij te maken. Het is de landkaart voor de reiziger, het kompas voor de piloot, het zwaard voor de soldaat en de schatkamer voor de christenen. Hier wordt het paradijs hersteld, de hemel geopend en de hel in al haar verschrikkingen afgeschilderd. Het grote onderwerp is Christus, het doel is ons welzijn en het uiteindelijke resultaat: de heerlijkheid van God. Lees het Boek langzaam, lees het vaak, lees het biddend. Het is een hoorn van overvloed, een paradijs van heerlijkheid en een rivier van vreugde. Het beloont ieder, die er zich voor inspant en veroordeelt wie lichtvaardig omgaat met zijn heilige inhoud. Het is het Boek der boeken, Gods Boek, de openbaring van God aan de mensen".

De Inspiratie van de Bijbel

De Here Jezus wist of Schriften waar en geïnspireerd waren. Hij kende de schrijvers. Wat de Here dus over de Bijbel zegt is doorslaggevend voor iedere gelovige.

1. De Here Jezus erkende de auteurschap van Mozes en de inspiratie van de Pentateuch.

Mattheüs 22:23-32 – zie vooral vers 29.
Marcus 7:8-13 – vers 10 – "Mozes heeft gezegd".
Marcus 12:26 – De Here praat over het "Boek van Mozes". En "God heeft tot hem gesproken".
Johannes 5:46 – De Here zegt: "Mozes heeft van Mij gesproken".
Lucas 16:29-31 – "Zij hebben Mozes en de profeten".
Lucas 24:25-27,44,45 – in vers 44 spreekt de Here over Mozes en de profeten en de Psalmen.
Johannes 17:17 – De Here zegt over Gods Woord: "Uw Woord is de waarheid".

2. De Here spreekt over de wonderverhalen die in het Oude Testament geschreven staan. Hij erkent dus dat die verhalen waar zijn.

Mattheüs 19:4 – De schepping. "De Schepper heeft hen als man en vrouw gemaakt."
Lucas 17:27 – "De zondvloed kwam".
Lucas 17:32 – " De vrouw van Lot".
Mattheüs 12:40 – "Jona was drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster"
Lucas 4:27 – De genezing van Naäman.

3. De Here erkende
dat de Psalmen en de profetische boeken geïnspireerd waren.

Marcus 12:36 – "David heeft door de Heilige Geest gezegd…"
Lucas 4:17-21 – "Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld."
Mattheüs 24:15 – "Daniel, de profeet."

4. Het getuigenis van de schrijvers over Het Woord van God.

2 Samuel 23:2 – David zegt: "De Geest des Heren spreekt door mij. Zijn woord is op mijn tong."
Spreuken 30:5,6 – Salomo zegt: "Alle woord Gods is gelouterd… doe niets aan Zijn woorden toe."
Jeremia 1:7 – "…alles wat Ik u gebied, zult gij spreken."
Zacharia 7:7 – "Ging het niet zo met de woorden welke de Here door de vroegere profeten heeft uitgeroepen…"
1 Corinthe 2:13 – "Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn."

5. Het getuigenis van Christus over het Woord.

Mattheüs 5:18 – "Niet één jota, noch één tittel".
Johannes 12:48
Johannes 8:47
Johannes 6:63

share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.