De wederkomst van Christus (deel 2)

WAAROM MOET JEZUS WEDERKOMEN?

In de vorige les hebben wij het gehad over de vele beloften aangaande de eerste komst van de Heiland. We hebben kunnen proeven hoe wonderlijk het Woord van God is. Want al die profetieën over de komst van de lijdende Christus zijn vervuld.

We hebben die profetische woorden aangehaald om u duidelijk te maken dat ook alle beloften over de wederkomst van Christus in vervulling zullen gaan.

De komende weken zullen wij talrijke profetieën over de wederkomst van onze Heer Jezus aanhalen en bestuderen.

Waarom moet Jezus wederkomen?

Een belangrijke vraag die sommigen bezig houdt is: waarom moet Christus wederkomen. Kan Hij niet in Zijn hemel blijven en ons van daaruit tot Zich opnemen. Hij heeft toch vele engelen die ons kunnen begeleiden naar ons hemels tehuis.

Welnu, de Heer zal terugkomen opdat Gods plan met de mens ten volle vervuld zal worden. In Hebreeën 2 vers 7 tot 9: " Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn."

Hij moet nog enkele dingen doen opdat Gods plan ten volle vervuld zal worden en hem alle dingen onderworpen zijn.

We kunnen duidelijk zien dat niet alles en iedereen Hem onderworpen zijn.
Maar als Hij komt dan zal het gebeuren:

1. Hij zal de zijnen verlossen. " Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt." Lucas 21 vers 28

2. Hij zal de zondige wereld oordelen. " …en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking samen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen." 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 en 8.

3. Hij zal Zijn eeuwige heerschappij vestigen. " Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen." 1 Corinthe 15 vers 25 tot 27
" Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is één, dat onverderfelijk is." Daniël 7 vers 13 en 14.
Nu weet u waarom Christus MOET wederkomen.

Speciale beloften voor hen die Christus verwachten

In de Bijbel zijn er vele beloften die gegeven zijn aan hen die verwachtend uitzien naar de wederkomst van de Heer. We zullen enkele beloften doornemen en u zult zien hoe gezegend u bent:

" Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij". Openbaring 1 vers 3.
 
" En zie, ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart." Openbaring 22:7.
 
" Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid. Welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad." 2 Timotheüs 4 vers 7 en 8.
 
" Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen." Lucas 12 vers 35 tot 38.
 

WANNEER KOMT DE HERE JEZUS

In Mattheüs 24 vers 36 zegt de Here: " Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen." Met andere woorden: Geen enkele gelovige weet wanneer de Here terugkomt. En gelukkig maar.

Als de eerste gelovigen geweten hadden dat het 20 eeuwen of langer zou duren voordat de Heer terug zou komen, zouden sommigen of misschien velen de weg van de Heer verlaten hebben. Ze hebben echter altijd in de verwachting van Zijn komst geleefd. En zij leefden alsof de Heer tijdens hun leven terug zou komen. De belofte over Zijn komst heeft hen mede ter bemoediging gediend in hun strijd tegen de vervolgingen.

Niemand weet van die dag en van die ure, is ook belangrijk voor de huidige gemeente. Indien de Heer zou zeggen: Ik kom over 10 of 50 jaar, zouden sommigen zeggen, " we hebben nog tijd om ons te bekeren". Nu weten wij niet of Hij morgen of over honderd jaar komt. We zijn waakzaam en blijven waakzaam. Want Hij kan plotseling komen, op een uur dat wij het denken.

In Mattheüs 24: 36 lazen wij, " Doch van die dag en van die ure weet niemand…". Onderstaand nog enkele bijbelteksten over de tijd van Zijn wederkomst:

" Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen." Mattheüs 24 : 42-44.
 
" Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de
nacht." 1 Thessalonicenzen 5: 1 en 2.
 
" Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen." Openbaring 3:3.
 
" Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft." Handelingen 1:7.
 
SOMMIGEN DENKEN TE WETEN WANNEER HIJ KOMT

Hoewel de Here gezegd heeft: " Van die dag en van die ure weet niemand", zijn er mensen die juist proberen te voorspellen wanneer Hij terugkomt.

De Here waarschuwt ons echter en zegt, " Ziet toe, dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder Mijn naam en zeggen, Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden." Mattheüs 24: 5

" Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkoren zouden verleiden." Mattheüs 24 vers 23,24

" Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderf, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god i
s." 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 – 4.

VRAGEN

1. We hebben in de les drie redenen genoemd waarom Christus moet wederkomen. Welke reden vindt u het belangrijkst?

2. Aan het kruis zei de Here, " Het is volbracht". In de les zeiden wij echter dat Gods plan nog niet helemaal vervuld is. Wat werd er dan aan het kruis volbracht?
 
3. Waaraan kunt u o.a. weten dat nog niet alles onderworpen is aan de Heer?
 
4. Kunt u mij bij benadering vertellen wanneer onze Heiland terug komt. Indien u ongeveer weet wanneer Hij terugkomt, geef dan het jaar op van Zijn wederkomst.
Als u het niet weet, schrijf dan op waarom u het niet kunt weten.
 
5. Deze vraag alleen te beantwoorden door hen die niet weten wanneer de Heer terugkomt:
Wat moet u doen nu u niet weet of de Heer morgen of over honderd jaar terugkomt?
 

share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.