De wederkomst van Christus

ALGEMEEN

Het gaat over bijbelstudies over de wederkomst van onze zeer geliefde Heiland Jezus Christus. Hij heeft ons namelijk beloofd dat Hij eens zal wederkomen. Die belofte zal Hij ook waarmaken. Hij is Heer en Hij kan niet liegen. Hij is de Waarheid en Hij spreekt altijd de waarheid. Hij is een waarmaker van Zijn Woord en Hij zal dus Zijn belofte over Zijn wederkomst vervullen.

BELANGRIJKSTE GEBEURTENIS

De wederkomst des Heren zal de belangrijkste gebeurtenis zijn sinds Zijn geboorte op Aarde. Wij wachten vol verlangen naar Hem en zien uit naar die grote en wonderbare dag.
Dat de Wederkomst van de Heer zeer belangrijk is zien wij aan de ruimte die de Heilige Geest aan gewijd heeft in de Bijbel:

In het Oude Testament wordt 1527 keer over de Wederkomst gesproken.
In het Nieuwe Testament is dat 319 keer. De Here Jezus heeft zelf veel gesproken over Zijn tweede komst.
De helft van de profetieën in de Bijbel hebben betrekking op de Wederkomst. Wist u dat 17 van de 39 boeken van het Oude Testament profetische boeken zijn. En dat vele passages uit de boeken van Mozes ( de Pentateuch of de Thora) en de Psalmen profetische boodschappen hebben?

Velen, hebben gedacht dat de Heer bij Zijn eerste komst ( geboorte in Bethlehem) als de Koning der koningen zou komen. Ze hebben zich vergist. Want de Heer kwam op aarde als de lijdende Christus. Lees Psalm 22 en Jesaja 53.

De Here Jezus over de WEDERKOMST
In de volgende hoofdstukken uit de Bijbel praat de Heer over Zijn tweede komst :

Mattheüs 24 en 25
Markus 13
Lucas 17 en 21
Gelijkenissen:
Mattheüs 13 vers 38 tot 43 – de grote scheiding en de oogst
Mattheüs 13 vers 47 tot 50 – de grote scheiding
Mattheüs 25 vers 1 tot 13 – de wijze en de dwaze maagden
Lucas 19 vers 12 tot 27 – de talenten
Lucas 12 vers 35 tot 46 – wees waakzaam
Mattheüs 24 vers 45 tot 51 – wees waakzaam en arbeid
Lucas 18 vers 1 tot 8 – de onrechtvaardige rechter
Lucas 13 vers 23 tot 30 – de gesloten deur

 
Zullen de profetieën letterlijk vervuld worden?
Moeten wij de letterlijke vervulling van de profetieën die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer verwachten? Om dit te weten te komen, zullen wij eerst nagaan of de profetieën over de eerste komst van de Heiland letterlijk in vervulling gingen:
 
1. " Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren en zij zal hem de naam Immanuel geven". Jesaja 7 vers 14.
" Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal Hem de naam Immanuel geven, wat betekend: God met ons". Mattheüs 1 vers 23.
De Here Jezus is werkelijk uit een maagd geboren.

2. "En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen." Jesaja 11 vers 1
" Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven." Lucas 1 vers 32
De Here Jezus stamt uit het geslacht van David.

3. " En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid." Micha 5 vers 1
" Toen Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen: Waar is de Koning der joden, die geboren is?" Mattheüs 2 vers 1 en 2
De Heer Jezus is geboren te Bethlehem.

4. " Zo zegt de Here: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is." Jeremia 31 vers 15
" Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgestort. Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag. Mattheüs 2 vers 16 tot 18.
Er was inderdaad veel geween en geklaag om de dood
van de kleine jongens.

5. " Toen Israël een kind was, heb ik het liefgehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen." Hosea 11 vers 1
" Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte, en daar bleef tot de dood van Herodes …: Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen". Mattheüs 2 vers 14 en 15
De Here Jezus is als een klein kind naar Egypte gebracht
door zijn ouders.

Zoek nu de volgende gedeelten zelf op in uw Bijbel:
6. Jesaja 11 vers 2 en Lucas 4 vers 17 tot 23
Hij werd met de Geest gezalfd.

7. Jesaja 53 vers 4 en Mattheüs 8 vers 16 en 17
Hij nam onze ziekten en zwakheden op zich.

8. Zacharia 9 vers 9 en Mattheüs 21 vers 4 en 5
Hij reed Jeruzalem binnen op een ezel.

9. Psalm 41 vers 10 en Johannes 13 vers 18
Hij werd verraden door één van zijn vrienden.

10. Zacharia 11 vers 12 en 13 en Mattheüs 26 vers 15, Mattheüs 27 vers 7,10
Hij werd verkocht voor dertig zilverstukken.

11. Jesaja 50 vers 6 en Mattheüs 27 vers 30
Hij werd bespuwd en geslagen.

12. Psalm 69 vers 22 en Mattheüs 27 vers 34,48
Men gaf hem gal en azijn te drinken.

13. Exodus 12 vers 46 en Johannes 19 vers 33,36
Geen van zijn beenderen werd gebroken.

14. Psalm 22 vers 17 en Johannes 20 vers 25
Zijn voeten en handen werden doorboord.

15. Psalm 22 vers 19 en Johannes 19 vers 23,24
Zijn voeten en handen werden doorboord.

16. Jesaja 53 vers 9 en Mattheüs 27 vers 38, 57 tot 60
Men doodde Hem met de boosdoeners en Hij had
Zijn graf bij de rijke.

CONCLUSIE:
1. Alle profetieën over de eerste komst van de Heer zijn letterlijk vervuld. We hebben dus geen reden te twijfelen aan de letterlijke vervulling van de profetieën over de tweede komst van Christus.

2. Bovengenoemde profetieën zijn lang voor de geboorte van Christus voorzegd door de profeten. Dit is het bewijs van de goddelijke inspiratie van de Bijbel.

VRAGEN

1. Gelooft u in de wederkomst van Christus? Vertel zelf waarom u gelooft dat de Heer terug zal komen.

2. Noem zes profetische boeken uit het Oude Testament.
 
3. Noem een Psalm waarin David profeteert over de eerste komst van de Heiland.
 
4. Noem een hoofdstuk in Jesaja waarin geprofeteerd wordt over de lijdende Christus.
 
5. De Here Jezus heeft vaak gesproken over een wederkomst. Noem de twee teksten in Mattheüs 24 op die handelen over zijn tweede komst.
 
6. U hebt enkele gelijkenissen over de wederkomst van Christus gelezen. Welke gelijkenis spreekt u het meest aan en waarom?
 
7. Welk antwoord is goed?

a. Jezus werd geboren te Jeruzalem.

b. Hij werd uit een maagd geboren.

c. Hij reed Jeruzalem binnen op een paard.

d. Hij werd verkocht voor 30 goudstukken.

e. Hij werd door één van zijn vrienden verraden.

share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.