Openbaringen – De 7 gemeenten

Openbaring is het enige profetische boek van het Nieuwe Testament. Dit boek wil ons bekendmaken met het heden en de toekomst.

Waarom een studie van dit moeilijke boek?

Lang heb ik geaarzeld voor ik besloot deze bijbelstudie samen te stellen, maar nadat het mij duidelijk werd dat:

1. Gods volk ten gronde gaat vanwege gebrek aan kennis. Hosea 4:6
2. Openbaring niet verzegeld mocht worden, Openbaring 22:10, terwijl Daniël verzegeld moest worden tot de eindtijd. Daniël 12:10
3. Het Gods wil is, dat zijn kinderen door dit boek aangespoord zullen worden om waakzaam te blijven,

heb ik besloten om mijn uiterste best te doen om enkele gedeelten uit dit bijbelboek te verklaren.

HOOFDSTUK 1

Het boek "Openbaring" begint als volgt: 'Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van Zijn Engel aan Zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven'. Openbaring 1:1

Deze tekst leert ons dat de titel van dit boek "Openbaring van Johannes" niet helemaal juist is, want het is de openbaring van Jezus Christus.

1. God gaf de openbaring aan Jezus Christus
2. Jezus gaf het door aan de engel
3. De engel gaf de openbaring aan Johannes
4. Johannes gaf het door aan de dienaar van Jezus.

Speciale zegen

Er is een speciale zegen weggelegd voor allen die dit boek lezen, horen en bewaren. Openbaring 1:3
Lees ook 2:7 "Wie overwint zal ik geven te eten van de boom des levens'.
2:11 "Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden" 2:17, 2:27

Goddelijke drie-eenheid

In de verzen 4 en 5 van hoofdstuk 1 worden wij begenadigd door:

a. Hem, die is en die was, de Grote IK BEN ( Exodus 3:14).
b. De zeven geesten. Dat is een aanduiding van de Heilige Geest, zoals Levend Water, Trooster, Helper …

Om de betekenis van deze naam van de Heilige Geest beter te begrijpen, zullen we teruggaan naar Jesaja 11:1,2. Daar zien we de ene Geest van God in zeven verschillende karakters:

De Geest des Heren
De Geest van Wijsheid
De Geest van Verstand
De Geest van Raad
De Geest van Sterkte
De Geest van Kennis
De Geest van de Vreze des Heeren
c. Jezus Christus, de trouwe getuige.

We kunnen dus vaststellen dat de profetieën en zegeningen van Openbaring aan ons gegeven zijn in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De Apostel Johannes

Johannes ontving die Openbaring op het eiland Patmos waarheen hij verbannen was. Openbaring 1:9

Hij was verbannen om:

1. Het Woord van God, dat is de Bijbel zoals die toen bekend stond, dus zonder het Nieuwe Testament.
2. Het getuigenis van Jezus, dat vinden wij in de Evangeliën.

Openbaring 1:10-20

Waarom juist 7 gemeenten, zullen wij ons afvragen. Want er waren toch meerdere gemeenten.

1. De 7 gemeenten die genoemd werden, vormden op de landkaart (geografisch) bekeken, een ruwe cirkel. En in vers 12 en 18 lezen wij dat Christus in het midden stond.
2. Zeven is het getal van de volkomenheid. Dit duidt aan dat de Heer wil spreken tot alle gemeenten van toen en heden.

Johannes hoorde een stem die tot hem sprak over zeven gemeenten. Openbaring 1:11.
Maar toen hij zich omkeerde om te zien wie tot hem sprak zag hij zeven kandelaren.

De zeven kandelaren

De zeven kandelaren stellen de zeven gemeenten voor. Het waren gouden kandelaren. Goud is het beeld van de heerlijkheid Gods.

Wie stond in het midden van de kandelaren? Openbaring 1:13-16

1. Iemand als een mensen zoon.

Jezus wordt genoemd de Zoon des mensen. Lucas spreekt over Hem. Mattheüs over de Koning, Marcus over de dienaar en Johannes over de Zoon van God.

2. Bekleed met een tot de voeten reikend gewaad

Dit doet ons denken aan het gewaad van de Hogepriester die dienst deed in het Huis van God. Jezus is de grote Hogepriester. Hebreeën 4:14,15

3. De borsten omgord met een gouden gordel

Dit doet ons denken aan de borstplaat van de hogepriester met de namen van zijn volk ingegraveerd. Klaar voor het werk om te verlossen.

4. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw

Hier is de Ouden van Dagen. Daniël 7:9,10,13,22. Hij was vòòr de grondlegging der wereld. Hij is het Begin en het Einde.

5. Zijn ogen als een vuurvlam

Als ogen die alles kunnen doorgronden. Voor wie we niets kunnen verbergen. De alwetende God. De vuurvlammende ogen waarvoor elke zondaar zal sidderen en waarin elke zondaar haar oordeel zal lezen.

6. Zijn voeten als koperbrons.

Om elke vijand te vertreden. Hij is Overwinnaar.

7. Zijn stem als het geluid van vele wateren.

Zijn stem, zijn evangelie, zal over alle wateren, over de gehele wereld gepredikt worden.

8. Hij had zeven sterren in zijn rechterhand

Hij leidde de zeven voorgangers van de zeven gemeenten. Hij had ze in Zijn rechterhand. De voorgangers ontvingen alles van Hem alleen. Zonder Hem konden zij niets doen. Johannes 15:5

9. Uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard

Dat is het Woord van God. Pijnlijk voor velen!!!

10. Zijn aanzien is gelijk de zon in haar kracht

Hij is de blinkende morgenster. Vol van heerlijkheid, kracht en majesteit.

Dat was de openbaring die Johannes kreeg over die iemand, die tot hem sprak. Het was Jezus. Hij is in het midden van de zeven kandelaren. Hij is het middelpunt van Zijn gemeente.

Johannes zag Hem in Openbaring 1:13-16 dus als volgt:

1.De Zoon des mensen
2.De Hogepriester
3.De Verlosser
4.Het Begin en het Einde
5.De Alwetende
6.De Overwinnaar
7.De Grote Zender en Zendeling
8.De Leider van de Voorgangers
9.Het Woord van God
10.De Blinkende Morgenster.
De sleutel van het boek "Openbaring" vinden wij in Hoofdstuk 1:19: "Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal".
In het eerste hoofdstuk hebben wij kennis gemaakt met wat de apostel Johannes gezien heeft, dat is de eerste openbaring van het boek, waar hij de verheerlijkte Heer zag te midden van de gouden kandelaren.
In Openbaring 4 maken wij kennis met wat na dezen geschieden zal. In Openbaring 4:1 lezen wij: "Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel".

"Hetgeen is" vinden wij in de hoofdstukken 2 en 3. Het is het enige deel van Openbaring ( Apocalypse) dat specifiek te maken heeft met het heden, de periode van de gemeente.

De zeven gemeenten:

1. Er wordt gezegd dat de zeven gouden kandelaren de zeven gemeenten van Asia voorstellen.

2. Ook zou het kunnen zijn dat God ons met de zeven gemeente de profetische geschiedenis van de gemeente door alle tijden heen wil bekendmaken.

De laatste gemeente die genoemd wordt is Laodicea. Laodicea beantwoordt precies aan de conditie van de traditionele kerk in onze tijd.

EFEZE (DE EERSTE LIEFDE VERLATEN)

Efeze betekent "wenselijk". Het geeft een beeld van de gemeente in de eerste tijden van het christendom, toen de Heer de sterren (zijn dienaren) in Zijn hand hield, en hij controle had over hun bediening. Hij kon hen zenden waar hij wilde om het evangelie te verkondigen en zij gingen. Hij wandelde in het midden van de gemeente; Zijn oog was op alles en Hij was er om te vermanen, te corrigeren, en toezicht te houden. Zijn Naam was het enige middelpunt, en om Hem verzamelden zich de heiligen.

Efeze had een stor
machtig begin! Handelingen 19.

Jezus is de Leidsman van de gemeente. Hij wandelt in haar midden. Hij houdt de voorgangers in Zijn rechterhand. Uitwendig bekeken is alles prima.

De Heer begint dan ook met een lofspraak. Openbaring 2:2

1. Ik weet uw werken

De woorden "Ik weet" worden zeven keer herhaald, één keer bij iedere gemeente. We kunnen vaststellen dat de Heer met iedere bijzonderheid van elke gemeente op de hoogte is.

Er werd hard gewerkt in die gemeente. Het was een actieve gemeente. Geen gezellige club, geen onder onsje.

2. Ik weet uw inspanning

Dit wijst op de moeite welke men zich getrooste zelfs onder inspanning.

3. En uw volharding

Ze gaven de moed niet gauw op. Maar ze waren doorzetters.

4. Gij kunt de kwaden niet verdragen.

Voor kwaad, zonde, was er geen enkele pardon. Ze zagen nauwlettend toe dat er geen zonde in de gemeente kwam. Er was discipline in die gemeente. Men was niet bang dat sommigen boos zouden worden, omdat er streng opgetreden werd. Mensen werden getoetst voor zij een bediening in de gemeente kregen. Ongetwijfeld werden alleen de mensen, die rein leefden aanvaard als leden van die gemeente. Geen gemeentegroei ten koste van de heiliging. Ze hielden van de waarheid.

5. Gij hebt hen op de proef gesteld die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn.

Er was geen plaats voor valse profeten en leraars. Mensen die onzin verkondigden of zich niet hielden aan de waarheid, waren niet welkom.

Iedereen die deze woorden leest zal denken dat alles rozengeur en maneschijn was in de gemeente te Efeze.

DE EERSTE LIEFDE

'Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt' 2:4

Let wel: er staat verzaakt, dat is verlaten en niet verloren. Eerste liefde kunnen we het best vergelijken met de liefde die een man of vrouw heeft, die elkaar pas kent (huwelijksliefde). Eerste liefde is de liefde die we voor Jezus hadden toen we pas bekeerd waren en alles wilden doen voor Hem.

Openbaring 2:5 leert ons dat de Heer het bijzonder erg vond, dat ze hun eerste liefde verlaten hadden.

Hij zegt: "Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken."

1. Van welke hoogte gij gevallen zijt
2. Bekeert u
3. Doe weer uw eerste werken
Als wij ons niet bekeren en onze eerste werken doen, dan zal Hij onze kandelaar van zijn plaats wegnemen, dus dan zal Hij niet meer het middelpunt van onze gemeente zijn.

We zien dat ondanks alle werken, inspanning en volharding, wij opnieuw tot bekering moeten komen als wij de eerste liefde verlaten hebben. God wil dat wij Hem boven alles liefhebben.

Paulus leert ons welke werken, inspanning en volharding de Here van ons verlangt, namelijk:

Werken van geloof
Inspanning der liefde
Volharding in de hoop
(1 Thessalonicenzen 1:3)
De gemeente te Efeze had:

Werken, maar zonder geloof
Inspanning zonder liefde
Volharding zonder hoop
Hen ontbrak: Geloof, hoop en liefde!!!
Ziet welk een hoogte gij gevallen zijt.
"Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is." 2:7
Zij zullen dus de heiligheid en volmaaktheid hebben, die Adam had voor de zondeval.

SMYRNA Openbaring 2:8-11

De lijdende kerk

Smyrna betekent mirre. Mirre moet gestampt worden alvorens de geur verspreid kan worden. Het gaat over de periode toen de gemeente haast verpletterd ( gestampt) werd onder de ijzeren hand van de Romeinse heidenen. Maar juist in die twee eeuwen van verschrikkelijke vervolgingen heeft de gemeente een geweldige, heerlijk reukwerk verspreid voor God. Het waren twee eeuwen van haast voortdurend martelaarschap.

"Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden ". Is het niet geweldig dat de kinderen Gods verbonden zijn aan een opgestane Heiland. De kracht van Zijn opstanding werkt in ons.

'Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans' vers 9

Dit was de tijd toen de gemeente vervolgd werd, toen zij niet in gebouwen bijeen konden komen, maar in holen, catacomben en andere verborgen plaatsen.

Wonderlijk is het te weten dat de Here Jezus van de verdrukking en benauwdheden weet, die zijn kinderen ondergaan. Hij weet ook van hun armoede. Misschien zijn ze arm in materiële zaken.

'Hoewel gij rijk zijt' vers 9

Maar rijk in geestelijke zaken. Alle geestelijke gaven en vruchten zijn voor ons. Alle beloften in de Bijbel zijn voor ons. We hebben ook een hemelse erfenis.

Deze gemeente (Smyrna) had veel te verduren van de Joden. De Bijbel zegt: 'Niet hij is Jood, die het uiterlijk is…' Romeinen 2:28. Daarom beschreef de Here deze vervolgers, als een synagoge van satan. 2:10

De Heer beloofde de gemeente Smyrna geen kalme reis. 2:10. De duivel zou sommigen in de gevangenis werpen. Maar zij moesten toch trouw blijven tot de dood en Hij zal hen de kroon des levens geven. 2:10.

"Gij zult een verdrukking hebben van tien dagen".

De toenmalige gemeente heeft inderdaad tien grote vervolgingen onder de Romeinse keizers meegemaakt. Het begon bij Nero en eindigde bij Diocletian, wiens laatste verzoeking, die de verschrikkelijkste was, precies tien dagen duurde.

De tien voornaamste heidense vervolgers waren: Nero, Domitian, Trajan, Marcus Aurelius, Severus, Maximum, Decius, Valerian, Aurelian en Diocletian.

'Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden'. 2:11

De tweede dood is de eeuwige dood.

PERGAMUM

 

Pergamum heeft twee betekenissen. Het betekent "huwelijk" en "verhoging". Het spreekt van de tijd toen de gemeente werd verhoogd tot het uitoefenen van macht en getrouwd was met de wereld. Het spreekt van de tijd toen kerk en staat één waren, onder Constantijn en zijn opvolgers.

Lees vers 12 en 13: "Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft: Ik weet, waar gij woont, daar waar de troon des satans is; en gij houdt vast aan Mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan woont."

'Ik weet waar gij woont, daar waar de troon van satan is.' vers 13

De duivel wordt de god van deze eeuw genoemd. Hij is nog niet gebonden en in de poel des vuurs geworpen, maar gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

'De troon van satan' duidt aan dat Pergamum een stad was waar de duivel velen in zijn macht had en er grote zonden bedreven werd.

'Maar zij bleven het geloof in de Here bewaren' vers 13. Het is mogelijk om God trouw te blijven, ondanks het feit dat we wonen in een zondige omgeving. De strijd zal wel zwaarder zijn. Maar ziende op Jezus kunnen we overwinnen.

'Maar ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren'. vers 14

Wat is de leer van Bileam?

Bileam leerde Balak de kinderen van Israël te vangen, door toe te staan dat zij zich verzwagerden met de Midianieten. Numeri 25:1-9. Dat is ongelijke span. 'Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis.' 2 Corinthe 6:14

In die gemeente was er dus wereldgelijkvormigheid, ongelijke span. Op deze wijze trachtte satan die gemeente aan te vallen.
Satan kon de gemeente niet vangen door vervolgingen (Smyrna), dus probeerde hij het nu met afgoderij en hoererij.

De gemeente van Efeze haatte de werken der Nicolaïeten, terwijl in de gemeente Pergamum sommigen vasthielden aan hun leer.

" Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt". Vers 17.

THYATIRA

"Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam". Openbaring 2:18.

Hier zien wij Christus in één van Zijn meest onderzoekende hoedanigheden. Hij is de Zoon van God, met Zijn ogen als een vuurvlam, die de gemeente doorgrond, met heilige jaloersheid en oneindige liefde.

"Zijn voeten zijn als koperbrons". Hij staat klaar om Thyatira te veroordelen omdat Hij heilig is. Ook van deze gemeente wist de Here alles. Hij kende hun werken en liefde, geloof en dienstbetoon en volharding. Vers 19.

Bij de voorgaande studie hebben wij gezien dat iedere naam een betekenis had. De naam Thyatira is iets moeilijker te definiëren. Geleerden beweren dat de naam is ontleend uit twee woorden. Het ene woord betekent " een offer" of een "reukoffer"; het andere woord betekent " dat wat steeds door gaat'. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Thyatira een "voortdurend offer" betekent. Deze betekenis van het woord "Thyatira" is erg belangrijk, omdat Thyatira ongetwijfeld een voortzetting was van de periode waarbij kerk en staat één waren.

Waarom dient de Heer zich in Thyatira aan als de Zoon van God? Hij wil de mensen in die gemeente duidelijk maken dat Hij de Zoon van God is, en niet in de eerste plaats de zoon van Maria.

"Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding, en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste".

De Here prijst hen aan om hun goede werken.

'Maar ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is en ze leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodendienaars te eten.' vers 20,21

'Ze lieten de vrouw Izebel begaan'. Zij was een vervolgster van de profeten van God en een beschermvrouw van afgodendienaars en valse profeten.

Men liet dus een stroming toe, die niet van God was. Deze kerk verleidde de knechten om geestelijk te hoereren. Naast Jezus werden ook anderen aanbeden, zoals de zogenaamde heiligen. Dat is geestelijke hoererij. Wereldgelijkvormigheid is ook geestelijk overspel. Er werden handelingen gepleegd die doen denken aan het brengen van afgodenoffers. Veel dingen die in die gemeente gebeurden doen ons denken aan de heidense tempels. In deze gemeente was er een mengeling van christendom en heidendom.

Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij.' vers 21. Ze hebben ruimte gekregen om zich te bekeren en zij bekeerden zich niet.

"Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren."

Deze waarschuwing zal hoogstwaarschijnlijk verwijzen naar de grote verdrukking. In Openbaring 17:16 lezen wij: "En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar in vuur verbranden."

" Zie Ik werp haar op het ziekbed en hen die met haar overspel bedrijven". Deze kerk zal ook geoordeeld worden, evenals Izebel door het oordeel Gods getroffen werd. Zie 2 Koningen 9:30-37.

Niet een ieder van de gemeente Thyatira was zo dwaas om met de onverstandigen te hoereren en afgoderij te plegen. Vers 24. Ook in de gemeente Thyatira zijn er mensen die God ernstig dienen en die weigeren om heiligen te aanbidden en dingen te doen die op afgoderij lijken. Ze blijven blijkbaar in die kerk om te bidden voor veranderingen.
Tot dezen zegt de Here: " Ik leg hun geen andere last op. Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben".

"Wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen, hij zal hen hoeden met een ijzeren staf."
Hier vinden wij één van de eerste beloften over het duizendjarige vrederijk. Wij zullen over de heidenen heersen met een ijzeren staf. Wij zullen dus macht hebben over de heidenen. Zie Openbaring 19:15; 20:4-6.

SARDES.

Sardes betekent "een overblijfsel" of " degenen die ontsnapt zijn". Het doet ons denken aan de grote staatskerken van de Reformatie, die ontkomen zijn aan Rome. En later vervallen zijn in koude, levenloze formalisme.
De introductie van de Heer van Zichzelf aan de gemeente te Sardes, lijkt heel veel als die aan de gemeente te Efeze.

Bij de gemeente te Efeze zei de Here: "Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt…". Bij de gemeente te Sardes zegt Hij: "Dit zegt Hij, die de zeven sterren heeft". Bij Sardes is er sprake van een nieuw begin. De tijd van corruptie van Izebel was voorbij en een nieuwe periode brak aan.

"Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood". Een beter beeld van het protestantisme kunnen wij niet krijgen. Ze hebben alles wat nodig is om te leven, en toch… Ze hebben het Woord, geloven in Jezus enz…

" Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God".

"Geen van uw werken vol bevonden" – Niet in de leerstellingen en ook niet in hun wandel gingen zij terug naar de eerste dagen van de gemeente. Ze onderwijzen de kinderdoop, spreken niet over de doop in de Geest, leggen zieken de handen niet op, drijven geen boze geesten uit enz.

Ze zijn wereldgelijkvormig.

"Bedenk hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u"?

De Reformatie is goed begonnen. Denk maar aan mannen als Luther en Calvijn. Zij hebben het goed ontvangen.

Indien zij wat ze gehoord hebben, niet bewaren en zich bekeren, zegt de Here: "zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen". Jezus komt plotseling. Maar laat zijn komst u niet overvallen. De gemeente Sardes is gelijk de dwaze maagden. Ze hebben een naam, dat ze leven, maar in feite zijn ze dood, want ze hebben geen olie in hun lampen.

"Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn."
In elke gemeente zijn er die de Here ernstig volgen. Ook in Thyatira vinden wij die mensen (Openbaring 2:24,25).

Ze hebben hun klederen niet bezoedeld. De Here kent de zijnen. Ook in de kerken, die geestelijk dood zijn en waarbij ze niet geloven in de wedergeboorte en de uitingen van de Geest. Overal heeft God zijn kinderen, en Hij zal ze niet verwarren met de ongelovigen. Hij zal de schapen van de bokken kunnen scheiden.

FILADELFIA.

 

Filadelfia betekent "broederlijke liefde". Deze periode mogen wij de periode van opwekkingen noemen. De Reformatie luidde een tijd in van een koud, levenloos formalisme, dat kenmerkend was voor voor vele kerken. Maar in de 18e en 19e eeuw kwam er overal, waar de Reformatie ingang gevonden had, een grote golf van zegen, een opwekking. Die geweldige herleving vond plaats over heel Noord Europa, de Britse eilanden en Amerika. Geestvervulde dienaren van Christus trokken rond als brandende fakkels van de Heer, zondaren werden ernstig gemaand zich te bekeren, en de Christenen werden opgeroepen zich waardig het evangelie te gedragen. De gelovigen gingen de diepe waarden van het Woord ontdekken.

Deze gemeente heeft drie dingen:

1.
Zij heeft kleine kracht. Het is een gemeente waarin geen grote opzienbarende wonderen plaatsvonden. Ongetwijfeld zijn er uitingen van de Geest. Maar ze valt niet op vanwege de grote werken zoals bij de gemeente te Efeze. Die kleine kracht duidt, volgens mij, ook op de onbelangrijkheid voor de wereld. Ze zijn niet zo gezien als de grote wereldkerken.

2. Ze gehoorzamen het Woord van God. Ze geloven in het Woord van God en handelen en leven naar het Woord. Ze waren niet wereldgelijkvormig.

3. Ze verloochenen Zijn Naam niet. Ze schamen zich het evangelie niet, en durven overal voor uit te komen.

" Omdat gij het bevel bewaart hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen." vers 10.

Deze gemeente zal bewaard blijven voor de ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal.

Die ure der verzoeking is de Grote Verdrukking. Lees hierover in Daniel 12:1; Mattheüs 24:15-21; Openbaring 13:7,8.

 

 

LAODICEA.

Laodicea is een samengesteld woord, en betekent " de rechten van het volk", met andere woorden, "democratie". Deze woorden spreken voor zich. Het geeft het beeld van de hedendaagse kerk weer. Democratie vindt plaats binnen als buiten de kerk. Het merendeel van de mensen worden zich steeds meer bewust van hun kracht en macht. De schrikbarende slogan, vox populi, vox Dei ( de stem van het volk is de stem van God), vindt steeds meer ingang in de wereld en in de kerken.

" Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet".

a. Ze zijn niet koud. Het zijn geen godloochenaars. Ze leven niet openlijk werelds. Ze zijn niet dood ( koud) vanwege de zonden.

b. Ze zijn niet heet. Ze zijn niet brandende van liefde voor de Here en Zijn Woord.

c. Ze waren lauw. Halfslachtig.

"Zal ik uit mijn mond spuwen"

share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.