Zijn de heidenen verloren?

Hoe vaak wordt ons de vraag gesteld”” denkt u dat de mensen die het evangelie nooit gehoord hebben verloren zullen gaan?

Op deze vraag antwoorden de meeste mensen, neen, want God is goed!”
Hoe kan iemand die nooit de kans gehad heeft om ook één woord van het Evangelie te horen verloren gaan? We geloven dat God liefde is, Hoe kan Hij dan deze mensen tot de eeuwige hel veroordelen? Denkt u dat God oprechte. eerlijke zielen gaat verdoemen, omdat hun manier van aan bidden verkeerd is?
Mensen zijn anders dan dieren; ze hebben zielen; ze weten dat er een God bestaat; ze moeten aanbidden. Door afgodsbeelden te maken tonen ze ons dat ze naar God zoeken. Ze mogen verkeerd zijn -maar ze zijn zoekende. Ze mogen verkeerd zijn – maar ze zijn oprecht.

Al deze vragen en argumenten worden opgeworpen om logisch te bewijzen dat heidenen natuurlijk niet verloren gaan. Maar zijn-deze “logische” beredeneringen bijbels? Hebben we ons afgevraagd wat de Bijbel over deze zaak zegt? Staaft God’s Woord deze humane gedachtegang?
Vanaf de tijd van de Apostel Paulus tot heden hebben letterlijk tienduizenden zendelingen de wereld overspoeld, En toch zijn er nog talrijke stammen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië!. die nog nooit één Woord van Gods Reddingsplan gehoord hebben. Dagelijks sterven duizenden zonder zelf ooit gehoord te hebben over het woord Christen, over Jezus en de Bijbel.

Menselijk bekeken zouden deze mensen onmogelijk verloren kunnen gaan omdat ze niet beter wisten. Maar als de heidenen die het evangelie nog niet gehoord hebben niet verloren gaan zou het niet BETER zijn dat ze het nooit hoorden?
We kennen de Bijbel goed genoeg om te weten dat de Here ons bevolen heeft om het Evangelie te gaan verkondigen in de gehele wereld. Zou Hij ons dat geboden hebben als de heidenen niet verloren zouden gaan? Zijn bevel was zo belangrijk dat alle vier evangeliën er gewag van maken.
De laatste woorden van de Here voor Hij ten hemel voer waren; “Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en in Samaria en TOT HET UITERSTE DER AARDE”.

Als we nu zeggen dat de heidenen niet verloren zullen gaan omdat ze het nooit gehoord hebben, waarom dan een dergelijk dringend bevel van de Meester? Zou het niet beter zijn dat de heidenen het niet hoorden? Zendelingen hebben tot miljoenen gepredikt. De meeste mensen hebben het Evangelie verworpen, terwijl slechts een klein deel de Waarheid geaccepteerd heeft. Is dan het werk der zendelingen niet hun verdoemenis geworden? Hadden ze het niet gehoord, ze zouden volgens velen behouden zijn. Nu ze het gehoord hebben en verworpen gaan ze verloren! Het zendingswerk zou dan meer een vloek dan een zegen zijn. Maar prijs God, omdat jongemannen en jonge meisjes beseffen dat heidenen zonder God verloren gaan voor eeuwig daarom geven ze alle comfort op om op die plaatsen te gaan waar mensen wonen die het Evangelie nog niet gehoord hebben, Hun werk is een GROTE ZEGEN voor de natiën. Zij zullen straks door miljoenen heidenen, waartoe ook wij vroeger behoorden, juichend binnengehaald worden.

Aangezien leder mens een verlangen naar God heeft, heeft hij in zijn onkunde tal van methoden ontworpen om een god te kunnen aanbidden. Sommigen aanbidden bomen, anderen afgodsbeelden, weer anderen slangen, apen enz. De zon wordt ook aanbeden. Kortom het besef van het bestaan van een hoger wezen ligt in de mens, Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen het volgende hier over:” Want wat van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben”. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door wat gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren”. Romeinen 1:18-…
Hoewel ze dus in hun hart weten over het bestaan van een Opperwezen” zijn ze toch overgegaan tot aanbidding van het schepsel i.p.v. de Schepper zelf. In plaats van de Maker van de kankantrieboom te aanbidden, wordt de kankantrieboom aanbeden.

Paulus zegt:*’ Ze hebben geen verontschuldiging”, Vervolgens zegt de Apostel der heidenen:” Want allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen ofschoon zonder wet zichzelf tot wet”.

Heidenen hebben geen geschreven wetten, zoals wij. En toch zullen we merken dat deze mensen soms beschaafder leven, dan mensen van de z.g. beschaafde wereld, dit komt omdat de wet in hun harten geschreven is.
We weten echter hoe moeilijk het voor de mens is om de wetten na te leven. Daarom zegt de Bijbel: “Allen hebben gezondigd”. En is niemand die goed doet ( geen Jood, Griek of heiden). Allen zijn afgeweken”. Van nature is de mens niet goed. Daarom heeft iedereen een Redder nodig. ook die HEIDEN. De heiden zal volgens Rom. 2:12, zonder wet verloren gaan, omdat hij zonder wet gezondigd heeft. immers allen hebben gezondigd.

Is God dan rechtvaardig? Is dat billijk? Hoe kan Jezus claimen de ENIGE WEG TOT GOD te zijn. hoewel Hij wist dat sommigen nooit van Hem zouden horen? Is God liefde?

Ja. God, is liefde ,daarom opende hij een weg voor de mens die Hem verlaten had.
De mens in zijn verloren staat kan God niet ontmoeten, Er is een middelaar nodig. En deze heet Jezus. Alleen door Hem kan de zondaar tot God gaan. Zonder de Heiland is de mens zonder hoop en zonder God, Het klinkt hard, maar het is een geestelijke zaak. En geestelijke zaken zijn moeilijk met het verstand (de logica) te beredeneren. God is heilig. De mens is zonder Jezus zondig.

En alleen door Hem wordt hij acceptabel voor de Vader. Jezus zei: “IK BEN DE WEG. NIEMAND KOMT TOT DE VADER DAN DOOR MIJ”. Humanisten e.a. mogen deze uitspraak hoogmoedig vinden, Jezus echter wist wat Hij zei. Hij weet de weg naar God. Hij weet hoe men God kan bereiken. Ja, Hij is zelf DIE WEG. Het feit dat de Weg tot God welke gesloten was door die domme handeling van Adam en Eva, weer door Jezus geopend werd, toont ons dat God liefde is. We hebben het niet verdiend. Het is liefde.

DE PLICHT VAN DE CHRISTEN

Nu we weten dat de heidenen zonder Jezus verloren zijn, zullen we beseffen hoe groot onze verantwoordelijkheid is. In Ezechiël 2 lezen we dat indien de goddeloze niet door ons gewaarschuwd wordt, hij om zijn zonde zal sterven. maar van zijn bloed zal God ons REKENSCHAP vragen. Het bloed van de miljoenen heidenen die door onze laksheid, kleinzerigheid, wereldgelijkvormigheid, luiheid, egoïsme, verdeeldheid nooit van Jezus gehoord hebben, zal straks spreken.
Het bloed zal schreeuwen. Straks zullen miljoenen verloren zielen vol toorn en gramschap op ons wijzen en zeggen:” Het is jullie schuld, dat we verloren zijn, je hebt me nooit van Jezus verteld”.; Straks zal God ons rekenschap vragen voor elke ziel die door onze nalatigheid de eeuwigheid ingaat zonder ooit van Jezus gehoord te hebben. Straks zullen we beseffen dat we veel, oneindig veel verspeeld hebben. VAN HUN BLOED ZAL GOD ONS REKENSCHAP VRAGEN…

Het is daarom onze plicht om de handen in elkaar te slaan en om op grote schaal te evangeliseren in heel Amsterdam e.o.. ja heel Europa en heel de wereld. Jezus komt straks terug, maar het bloed van de heiden zal spreken en God zal ernaar luisteren en Hij ZAL ONS REKENSCHAP VRAGEN.

VRESELIJK IS HET TE VALLEN IN DE HANDEN VAN DE LEVENDE GOD.

share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.