Overdenkingen


De Mannen

Eén van de grote uitdagingen waarvoor onze gemeente zich geplaatst ziet, is de opvang en training van mannen. In vele delen van de wereld staan mannen in de minderheid wat het kerkbezoek betreft. Mannen...


Lees verder

Loon of niet

De Here Jezus onderwees Zijn discipelen aldus: “Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader,…” (Mattheüs...


Lees verder

Geven

Gods Woord zegt in Handelingen 20:35: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen”. Deze woorden hebben niet alleen betrekking op het geven van geld, maar op alle dingen van het leven. Wie liefde...


Lees verder

Martha of Maria

We kunnen de leden van Gods Koninkrijk in vier groepen verdelen: de Marthagroep, de Mariagroep, de Maria-Marthagroep en de Martha-noch-Maria groep. De eerste, de Marthagroep, wordt in beslag genomen door het vele dienen. (Lucas...


Lees verder

Gaven van de Geest

Wat wij in deze tijd meer dan ooit nodig hebben, zijn de geestelijke gaven. Zonder deze gaven kunnen wij onmogelijk optimaal functioneren in Gods Koninkrijk en de Here wil ze graag aan al Zijn...


Lees verder

Regels moeten er zijn

Het is duidelijk dat een aantal mensen die zeggen gelovig te zijn, niet veel op hebben met regels. Sommigen hebben de kerk de rug toegekeerd, zeggende dat er teveel regels zijn in de kerk....


Lees verder

Samenkomst

De Bijbel is heel duidelijk als het gaat om het bezoeken van de onderlinge bijeenkomsten. Met de uitdrukking “onderlinge bijeenkomsten” wordt bedoeld, de bijeenkomsten van uw eigen gemeente. Dus de gemeente waar u aangesloten...


Lees verder

Geloof is God behagen

Een Bijbeltekst, die diepe indruk op mij gemaakt heeft, vinden wij in Hebreeën 11:6: “…maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat...


Lees verder

Bevrijding van vrees

“Vrees is de voorloper van veel ellende, de verwekker van slechte dingen. Vreesachtigheid is een houding die de mens in gevangenschap, verwarring en spanning brengt en die tot innerlijke conflicten en teleurstelling leidt” (Oral...


Lees verder

Eerste Liefde

Wij leven in een tijd, waarin er een groot verlangen is naar liefde, naar reine, ongeveinsde liefde. Het lijkt alsof de vraag naar liefde in West-Europa groter is, dan de vraag naar brood. Voorgangers...


Lees verder